Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego (w przypadku nieobecności Sołtysa).
 3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2017 rok:
 4. sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego w roku 2017,
 5. omówienie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 7. Omówienie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
 8. Zakończenie zebrania.

L.p.

Sołectwo

Data i godzina

Miejsce

Przedstawiciel Gminy

Pracownik odpowiedzialny za obsługę i organizację

1

Rychnowo

05.02.2018

10:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Marta Bochen

2

Lisnówko

05.02.2018

14:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Ismena Bednarska

3

Partęczyny

06.02.2018

10:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Dorota Indyka

4

Bursztynowo

06.02.2018

14:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Magdalena Polińska

5

Szarnoś

06.02.2018

16:00

Biuro Stadniny Koni

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Katarzyna Krogulska

6

Białobłoty

07.02.2018

11:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Halina Sobolewska

7

Mędrzyce

07.02.2018

16:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Mirosława Wojciechowska

8

Karolewo

08.02.2018

11:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Bożena Maj

9

Linowo

08.02.2018

18:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Ewelina Wiśniewska

10

Lisnowo

12.02.2018

18:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Grażyna Klimek

11

Kitnówko – Nowy Młyn

13.02.2018

19:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Wioletta Walter

12

Widlice

14.02.2018

18:00

Świetlica Stadniny Koni

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Marek Lewandowski

13

Świecie nad Osą

15.02.2018

18:00

Gminny Ośrodek Kultury

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Grzegorz Szmidt

 

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).

 Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww. formularzach, w tym samym terminie, Kasa przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

 W zdecydowanej większości przypadków Kasa wystawi PIT-40A i tym samym rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłacanymi z Kasy w 2017 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez Kasę będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2017.

Jeżeli emeryt/rencista chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – sam składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną). Należy pamiętać, aby takie zeznanie złożyć w terminie do 30 kwietnia 2018 r. W zeznaniu należy uwzględnić przychód osiągnięty w 2017 r. z tytułu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z Kasy.

 Ww. zeznania bądź oświadczenie na druku PIT-OP w urzędzie skarbowym składają również emeryci/renciści, którzy chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

 Jednocześnie Kasa zwraca uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. nie płacą emeryci i renciści, których roczny przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2017 r. kwoty 6.600 zł.

 Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2017 r. m.in., gdy:

 1. w ciągu 2017 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
 2. Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
 3. Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w 2017 r.),
 4. którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A. emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

 Podstawa prawna:

art. 34 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 2032 z późn. zm.)

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

      

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa spotkanie otwarte, które odbędzie się 16 stycznia 2018 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świecie nad Osą. Uzyskacie Państwo informacje na temat opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz będziecie mieli możliwość składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Chcemy, ażeby mieszkańcy Gminy Świecie nad Osą mieli swój udział w kształtowaniu przestrzeni i włączyli się w proces opracowania planów miejscowych. Dzięki odpowiednim zapisom w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego możemy zadbać o właściwy rozwój przestrzenny Naszych miejscowości. Możemy też ustalić, gdzie będą budynki mieszkalne, a gdzie usługowe, o jakiej wysokości budynki będą mogły powstać, którędy zostanie poprowadzona infrastruktura, a także zadbać o lokalne parki, skwery i zabytki.