Zarządzenie Nr 88/2017

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 17. października 2017 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą

Na podstawie art. 129§1 i art. 130§2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. póz. 1666 ze zm.) w zw. z art. 43 ust. l Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. póz. 902 ze zm.) w zw. z art. l pkt. l ppkt. k) Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. póz. 90)

zarządzam, co następuje:

§1.

Wyznaczam dodatkowy dzień wolny od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą - 2. stycznia 2018 r. w zamian za święto przypadające w sobotę - 6. stycznia 2018 r. (Święto Trzech Króli) obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

§2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Świecie nad Osą oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Świecie nad Osą.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                  Wójt

/-/lek. wet. Ireneusz Stefan Maj

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM WALKI Z RAKIEM PIERSI

 GRUDZIĄDZKI SZPITAL  ZAPRASZA  na bezpłatne badania

w sobotę 21.10.2017 r. od godz. 0900do 1300

na badanie mammograficzne

 kobiety od 50 do 69 roku życia (niezależnie od miejsca zamieszkania) raz na  2 lata                                                                               

Pracownia Mammograficzna, ul. Rydygiera 15/17, budynek D, II piętro, gabinet 241

 na badanie cytologiczne

kobiety od 25 do 59 roku życia (niezależnie od miejsca zamieszkania) raz na  3 lata

Poradnia Ginekologiczna, ul. Rydygiera 15/17, budynek D, parter, gabinet 009

 

 

 

Bez rejestracji.Należy mieć ze sobą dowód tożsamości, skierowanie nie jest potrzebne.

Od godz. 13:00 dnia 12.10.2017 r. do godz. 9:00 dnia 13.10.2017 r. prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%