KRUSKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2 100 zł.

W związku z powyższym począwszy od 1 stycznia 2018 r. najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi 189 zł (tzn. 9% x 2 100 zł =189 zł).

Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju i rozmiarze prowadzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2018 r.

Rolnicy, którzy w 2018 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2018 r.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

RADA GMINY W ŚWIECIU NAD OSĄ

UPRZEJMIE INFORMUJĘ,

ŻE OBRADY XXIX SESJI RADY GMINY

ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 28 GRUDNIA 2017 ROKU

O GODZ. 10.00

W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY

 

         Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału
w konsultacjach społecznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są obecnie opracowywane
dla kolejnych obszarów naszej Gminy.

         Chcemy, ażeby mieszkańcy Gminy Świecie nad Osą mieli swój udział w kształtowaniu przestrzeni i włączyli się w proces opracowania planów miejscowych. Dzięki odpowiednim zapisom w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego możemy zadbać o właściwy rozwój przestrzenny Naszych miejscowości. Możemy też ustalić, gdzie będą budynki mieszkalne, a gdzie usługowe, o jakiej wysokości budynki będą mogły powstać, którędy zostanie poprowadzona infrastruktura, a także zadbać o lokalne parki, skwery i zabytki.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa punkty konsultacyjne
oraz dwa spotkania otwarte, w których przy kawie i ciastku uzyskacie Państwo informacje na temat opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz będziecie mieli możliwość składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla dzieci przygotowaliśmy kącik do rysowania.

Punkty konsultacyjne będą prowadzone przy świetlicach wiejskich
w miejscowościach:

Rychnowo: 18 grudnia 2017 r. w godz. 8.00 – 12.00

Partęczyny: 18 grudnia 2017 r. w godz. 13.00 – 17.00

Lisnówko: 19 grudnia 2017 r. w godz. 8.00 – 12.00

Lisnowo: 19 grudnia 2017 r. w godz. 13.00 – 17.00

Bursztynowo: 20 grudnia 2017 r. w godz. 8.00 – 12.00

         Spotkania otwarte:

Świetlica wiejska w Bursztynowie: 21 grudnia 2017 r. godz. 12.00 – 15.00

Świetlica wiejska w Lisnowie: 21 grudnia 2017 r. godz. 16.00 – 19.00

 

 

Podczas konsultacji zostanie przeprowadzone badanie ankietowe.

Formularz ankiety dostępny jest na naszej stronie internetowej -

kafelek „Konsultacje Społeczne Gmina Świecie nad Osą”.

Ankiety dostępne są także w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą,

w szkołach, w sklepach, w punktach konsultacyjnych oraz u sołtysów.

 

Zapraszamy także do odwiedzenia zakładki / kafelka „Konsultacje Społeczne Gmina Świecie nad Osą”,

gdzie znajduje się mapa interaktywna,

na której są zamieszczone plany w formie graficznej z możliwością wnoszenia uwag.