Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                          w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

 

INFORMUJĘ

o wyniku II - go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świecie nad Osą 

oznaczonej działką nr 180/57 o pow. 0,11 ha

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbył się 24 stycznia 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości, księgi wieczystej i planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Świecie nad Osą oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 180/57 o pow. 0,11 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/000192286/5.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,                 a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest  na cele rolne. Działka objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia     w przetargu.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w  przetargu: – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: – 0.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 22.000,00 zł.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetarg: 22.220,00 zł w tym podatek VAT 23%.

 

5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości

 

Pan Dariusz Marek Prokopczyk

 
 
 
 
 
 
 
 
 Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.        w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

 

INFORMUJĘ

o wyniku II - go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świecie nad Osą 

oznaczonej działką nr 432/2 o pow. 0,26 ha

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbył się 24 stycznia 2022 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości, księgi wieczystej i planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Świecie nad Osą oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 432/2 o pow. 0,26 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00019291/3.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,                 a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest  na cele rolne. Działka objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia                        w przetargu.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w  przetargu: – 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: – 0.

 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 65.468,00 zł.

 Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości

 Brak oferentów

 Załączniki