UTYLIZACJA AZBESTU – ogłoszenie naboru wniosków 2022

UTYLIZACJA AZBESTU

– ogłoszenie naboru wniosków

 

W związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na zadania z zakresu usuwania azbestu na 2022 roku,

 

INFORMUJEMY,

 

o możliwości składania, przez właścicieli nieruchomości, wniosków
o dofinansowanie na w/w zadanie.

          Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, transportu, unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

 

UWAGA!Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych
z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

Warunki określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu przewidują dofinansowanie przedsięwzięcia do 70 % kosztów kwalifikowanych w formie dotacji.
Pozostałe 30 % dofinansowania jest finansowane w 15 % przez Gminę,
a pozostałe 15 % dopłaca właściciel nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2022 roku(od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 – 15:30 i w piątki w godz. 07:00 – 13:00).

 

W związku z ograniczoną pulą środków na realizację zadania decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Projekt realizuje WFOŚiGW w Toruniu natomiast beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina.

 

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej: http://swiecienadosa.bip.gov.pl/ w zakładce azbest.