URUCHOMIONO CZĘŚĆ 3 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE"

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: WFOŚiGW) od dnia 25.01.2022 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.
W ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Część 3 programu umożliwia także dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż  6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.

Dla kogo dofinansowanie w Części 3programu?
Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Osoba fizyczna z terenu gminy Świecie nad Osą, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać od Wójta Gminy Świecie nad Osą (tj. zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

 Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" można składać do:
WFOŚiGW w Toruniu za pomocą
Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Świeciu nad Osą,
mieszczącego się w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą (biuro numer 6), tel. 56/466-16-13.

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze".

Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do Programu:

  1. Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:
  • Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu;
  • Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).
  1. Pozostałe istotne zmiany:
  • Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
  • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
  • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Więcej informacji:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-3

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania