WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020r., póz. 65 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 3 LAT

 

Załączniki