WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., póz. 1899 z późn. zm)

podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do

zbycia w trybie bezprzetargowym poprzez wniesienie aportu niepieniężnego