OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 1899) oraz §3,§4, §6 i § 13 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j.Dz. U. z 2021 r., póz. 2213)

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Świecie nad Osą,

gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.
1.           PRZEDMIOT PRZETARGU;

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie nad Osą, oznaczona działką nr 432/2 o pow. 0,26 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO l U/00019291/3. Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest na cele rolne. Działka objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia l września 2023 roku.