BĘDZIE PSZOK NA TERENIE GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
Trwają prace przygotowawcze związane z budową kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą.
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.2. Gospodarka odpadami.
W ramach projektu powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świeciu nad Osą do którego mieszkańcy gminy będą mogli oddawać selektywnie zebrane odpady.
Planowany termin zakończenia projektu wrzesień 2022 r.