Szanowni Państwo,
trwa proces badania ewaluacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” i  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”.

Celem ewaluacji jest ocena jakości wdrażania strategii, poprzez systematyczne badanie prowadzone z użyciem zróżnicowanych metod, co pozwoli oszacować jakość i wartość procesu oraz efekty wdrażania interwencji.

♦ Pierwszym etapem ewaluacji były wywiady telefoniczne, do których losowo zostali wybrani beneficjenci, wnioskodawcy oraz członkowie organów naszego Stowarzyszenia.
♦ Kolejnym etapem było spotkanie -  zogniskowane wywiad grupowy - wybrane  osoby/reprezentanci różnych instytucji wzięli udział w takim spotkaniu, które odbyło się 25 sierpnia 2022 r. w Biurze LGD
♦  Obecnie prowadzimy badania ankietowe pt: Poziom satysfakcji mieszkańców - ankieta skierowana jest do mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej  gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować obecnie wdrażaną LSR do potrzeb mieszkańców i regionu.Wyniki te mają posłużyć podsumowaniu wdrażania LSR ale tez być pomocne przy planowaniu nowej LSR.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w terminie do 30 września br:

ANKIETA