Okres jesienno – zimowy zwiększa ryzyko wystąpienia w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof budowlanych spowodowanych:

  • niewłaściwą eksploatacją przewodów dymowych i wentylacyjnych;
  • nadmiernym obciążeniem połaci dachu śniegiem.

W związku z powyższym przypominam zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych i terenów przyległych do tych obiektów o ustawowych obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania obiektów.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz pożarów.

Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków zarządców i właścicieli obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów oraz usuwanie z elementów elewacji sopli, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Ponadto przypominam o sukcesywnym posypywaniu placów przy budynkach piaskiem z solą.

W celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją zaniechania obowiązków wynikających z przepisów ustawowych, zwracam się z do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie powyższych obowiązków.