Świecie nad Osą, dnia 08.12.2016 r.

............................................

/ pieczęć Zamawiającego /

 

O G Ł O S Z E N I E  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Świecie nad Osą

                            86-341 Świecie nad Osą

 

 1. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej
  progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych                            
        (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiecienadosa.bip.gov.pl
 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wysokości 1.050.000,00 zł”

    

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Miejsce publikacji ogłoszenia: - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą

                                                         - strona internetowa: www.swiecienadosa.pl

                                                         - strona internetowa: www.swiecienadosa.bip.gov.pl

                                                         - strona internetowa: www.portal.uzp.gov.pl

 1. W postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą, pokój nr 12.
 4. Termin wykonania zamówienia:
 5. a) udostępnienie kredytu w terminie do 29.12.2016 r. (na podstawie zgłoszenia przez
  Zamawiającego),
 6. b) termin spłaty kredytu w okresie od 29.03.2024 r. do 31.12.2025 r.
 7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena oferty  -  60 %,

- Czas uruchomienia transzy Kredytu liczony od dnia złożenia dyspozycji przez
   Zamawiającego – 40 %.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia:      12.2016 r. do godz. 15 00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.12.2016 r. o godz. 15 15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13 (sala konferencyjna).
 3. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia złożenia oferty.
 4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
  w dniu 08.12.2016 r.
 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

       Pani Grażyna Klimek  tel. (56 466 16 13)

       Informacje udzielane będą w godz.9 00 – 14 00.  

 

                                                                                                                     .......................................

                                                                                                                            podpis ZamawiającegoOświadczenie o braku podstaw wykluczenia (12kB) word

Oświadczenie o grupie kapitałowej (13kB) word

BK Specyfikacja 2016 kredyt (97kB) word

rb - nds (885kB) pdf

rb- 27s (4459kB) pdf

rb- 28s (8374kB) pdf

rbn (850kB) pdf

rbz (922kB) pdf

SIWZ (229kB) pdf

Zał. 1 Formularz oferty 2016-1 BK (17kB) word

Załącznik nr 1 (146kB) pdf

Załącznik nr 2 (114kB) pdf

Załącznik nr 3 (251kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert     szczegóły pobierz
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     szczegóły pobierz