W związku z częstymi wypadkami przy eksploatacji instalacji gazowych zasilanych gazem propan butan, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego przypomina o ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązkach w zakresie bezpiecznego użytkowania butli gazowych

 

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BUTLI GAZOWYCH

 

-           kupuj butle wyłącznie ze znanego i legalnego źródła - zabronione jest napełnianie
butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, takich jak np. stacje autogazu lub
nielegalne rozlewnie;

- sprawdzaj, czy na butli znajduje się informacja o firmie napełniającej butlę;

- zachowaj folię termokurczliwą i paragon do ewentualnej reklamacji;

- sprawdź  (przez  przeszkolonego   instalatora)   przynajmniej   raz  w  roku   stan
techniczny instalacji gazowej, do której podłączona jest butla;

- dbaj o stan techniczny przewodów gazowych w twoim  urządzeniu, głównie

przewodów elastycznych (gumowych); należy regularnie sprawdzać, czy przewód

elastyczny nie jest uszkodzony lub pęknięty;

- nigdy nie stawiaj butli z gazem w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach

nasłonecznionych; temperatura w pomieszczeniach, w których używana jest butla,
nie może wynosić więcej niż 35°C;

-   nie przechowuj butli w piwnicach, pomieszczeniach poniżej poziomu terenu;

-   transportuj   butle   wyłącznie   w   pozycji   stojącej,   zabezpieczając  je   przed
przesuwaniem;

- zapewnij skuteczną wentylację w pomieszczeniach, w których stosujesz urządzenia
na gaz płynny. Pamiętaj o tym, że gaz płynny jest cięższy od powietrza i wentylacja
powinna być oddolna;

- po każdej wymianie butli sprawdzaj szczelność całej instalacji gazowej od zaworu
na butli do połączenia z urządzeniem gazowym (kuchenką gazową, piecykiem
gazowym itp.)

- zakręcaj każdorazowo zawór na butli po zaprzestaniu korzystania z urządzenia
gazowego, aby instalacja nie była cały czas pod ciśnieniem

zaleca się wymianę na nowe istniejących zaworów redukcyjnych (reduktorów)
zamontowanych    w    instalacji    gazowej,    wyprodukowanych    na    podstawie
nieobowiązującej od 13 lat Polskiej Normy PN-71/M-40321. Numer Polskiej Normy
wybity jest na pokrywie zaworu redukcyjnego (reduktora