Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Culmensis" organizuje w terminach: 15-16 września 2017 r. oraz  22-23 września 2017 r.

wizyty studyjne  prezentujące działalność podmiotów ekonomii społecznej, działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej,
działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, działania z obszaru aktywnej integracji, w tym działania animacyjne.
Celem organizacji wizyty studyjnej jest: zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej,
nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców z obszaru objętego LSR,
w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, prezentacja dobrych praktyk z zakresu aktywnej integracji i ekonomii społecznej,
poznanie dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, wymiana doświadczeń, budowanie potencjału,
sieciowanie, nabywanie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej.
Uczestnikami zadania mogą być osoby, podmioty z obszaru działania LGD „Vistula-Terra Culmensis” chcących nabyć wiedzę i umiejętności
w zakresie animowania społeczności lokalnej z obszaru działania LGD „Vistula-Terra Culmensis”,
w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z 
obszaru działania LGD „Vistula-Terra Culmensis”, w zakresie prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej na obszarze działania LGD „Vistula-Terra Culmensis”. 
Zapoznaj się z zasadami udziału w zadaniu, w tym z zasadami rekrutacji.   link do informacji opublikowanej na stronie internetowej LGD: http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/210-wizyta-studyjna-zdobadz-wiedze-i-umiejetnosci-w-zakresie-rozwoju-swojego-obszaru