Młodzieżowa Rada Gminy Świecie nad Osą ogłasza konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą.

Konkurs ma na celu kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez wykonywanie prac plastycznych, zachęcenie młodzieży do współpracy z Młodzieżową Radą Gminy Świecie nad Osą oraz jej promocję.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj:

 

 

Uchwała Nr 1/II/2018

Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 12 czerwca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na logo

Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą

 

 

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/179/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 27. września 2017 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą i nadania jej Statutu, Młodzieżowa Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

 • 1.

Młodzieżowa Rada Gminy Świecie nad Osą ogłasza konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą.

 

 • 2.

Konkurs ma na celu kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez wykonywanie prac plastycznych, zachęcenie młodzieży do współpracy z Młodzieżową Radą Gminy Świecie nad Osą oraz jej promocję. 

 

 • 3.

Zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 • 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Załącznik

                                                                                                                              do Uchwały Nr 1/II/2018

Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 12 czerwca 2018 roku

 

 

Regulamin konkursu na logo

Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą

 

 

Rozdział I 

Informacje ogólne

 

 • 1

 

 1. Organizatorem konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą jest Młodzieżowa Rada Gminy Świecie nad Osą.
 2. Konkurs obejmuje wykonanie projektu na logo, które będzie miało postać znaku graficznego i stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą.

 

 

Rozdział II

Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 • 2

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które
 2. zapoznały się z regulaminem konkursu na logo MRG,
 3. złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Gminę Świecie nad Osą całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 poz. 666 ze zm.), oraz w przypadku osób fizycznych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 992) stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu,
 4. w przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie, o którym mowa w pkt. b, podpisują przedstawiciele ustawowi.
 5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

 

Rozdział III

Forma pracy konkursowej

 

 • 3

 

 1. Projekt logo powinien mieć dowolną formę graficzną oraz musi mieć zapis „Młodzieżowa Rada Gminy Świecie nad Osą.”
 2. Projekt należy wykonać w wersji papierowej w formie wydruku minimum 10 cm na 10 cm oraz w formie elektronicznej.
 3. Logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania.
 4. Wydruk powinien być podpisany na odwrocie pracy imieniem i nazwiskiem uczestnikiem konkursu, podany adres oraz numer telefonu do kontaktu.

 

 

Rozdział IV

Miejsce i termin składania prac konkursowych

 

 • 4

 

Prace konkursowe wraz z oświadczeniem należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą lub przesłać na adres urzędu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 14 września 2018 r. (liczy się data wpływu do urzędu). Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą”.

 

 

Rozdział V

Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników

 

 • 5

 

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez organizatora na podstawie następujących kryteriów:
 2. zgodności projektu z formą konkursu,
 3. oryginalność projektu,
 4. czytelność,
 5. inwencja i pomysłowość prezentowanej tematyki,
 6. ogólne wrażenie estetyczne,
 7. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie.
 8. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w konkursie.
 9. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
 10. Nagrodą w konkursie jest wykorzystanie zwycięskiego logo do celów identyfikacyjnych i reprezentacyjnych, tj. umieszczanie go na stronie internetowej w zakładce Młodzieżowa Rada Gminy Świecie nad Osą, plakatach, ulotkach, gadżetach promocyjno-reklamowych itp.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 września 2018r.
 12. O terminie i sposobie odbioru nagrody zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

 

 

 

Rozdział VI

Prawa autorskie

 

 • 6

 

 1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesna oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątku oraz osobistych praw autorskich.
 2. Zwycięski projekt logo Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą w postaci znaku graficznego staje się własnością organizatora.
 3. Uczestnik konkursu nie ma prawa do wykorzystania pracy lub jej części w jakimkolwiek innym wydawnictwie.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

 • 7

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje organizator.
 3. Organizator może nie rozstrzygnąć konkursu, jeżeli żadna z prac nie spełni oczekiwań Młodzieżowej Rady Gminy Świecie nad Osą.