PREZES
KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Adam Wojciech Sekściński

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy i Współorganizatorzy, Patroni medialni i Fundatorzy
nagród dla laureatów XVI Ogólnokrajowego Konkursu
Dyrektorzy OR KRUS oraz Pracownicy Komórek ds. Prewencji!
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne,

W dniu 21 września 2018 roku podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach odbyło się uroczyste
podsumowanie XVI edycji Ogólnego  Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem była promocja zasad
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Patronat Honorowy nad konkursem w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości
sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Inicjatywie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wsparcia
udzieliły: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, samorządy lokalne oraz inne instytucje i firmy działające w branży rolniczej.
W 2018 oku zgłoszono do Konkursu 1 087 gospodarstw indywidualnych, a we wszystkich edycjach uczestniczyło ich ponad
19 tysięcy. Gospodarstwa biorące udział w Konkursie zostały poddane audytowi bezpieczeństwa pracy, a ich właściciele musieli
wykazać się znajomością i praktycznym zastosowaniem zasad ochrony zdrowia i życia w swoim gospodarstwie rolnym. Komisje
Konkursowe wskazały rolnikom występujące w ich gospodarstwach zagrożenia oraz sposoby ich usunięcia.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu XVI edycji Konkursu. Jestem przekonany, że Ogólnnego
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w sposób szczególny przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy na wsi.
Dziękuję przede wszystkim Rolnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w Konkursie i poddanie swoich warsztatów pracy
profesjonalnej ocenie oraz za efektywne wdrażanie nowatorskich rozwiązań służących poprawie warunków i komfortu pracy.
Gratuluję Państwu stworzenia miejsca do życia i pracy, które jest bezpieczne i przyjazne. Wasze gospodarstwa rolne mogą być
wzorem do naśladowania dla innych rolników.
Współorganizatorom, Patronom medialnym i Fundatorom nagród składam podziękowania za włączenie się w działania Kasy
na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy polskich rolników. Udział takich instytucji jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podnosi
rangę tego wydarzenia, a ich pomoc pozwala na sprawne przeprowadzenie wszystkich etapów konkursowych zmagań. Dzięki
Patronom medialnym idea i cel Konkursu oraz dobre i godne naśladowania wzorce z najbezpieczniejszych gospodarstw znane są
Rolnikom w całej Polsce.
Składam również podziękowania Fundatorom nagród. Dzięki Państwu mogliśmy nagrodzić właścicieli najlepszych
gospodarstw za trud związany z udziałem w Konkursie.
Dziękuję Pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz przedstawicielom Współorganizatorów za
przeprowadzenie XVI edycji Konkursu – Państwa wskazówki, podpowiedzi i rady sprawiły, że gospodarstwa były dobrze
przygotowane do udziału w zawodnictwie.
Wieloletnie działania Kasy i innych instytucji oraz organizacji społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
w gospodarstwach rolnych spowodowały, że wielu rolników zaangażowało się w poprawę warunków pracy i życia, m.in. eliminując
istniejące nieprawidłowości w miejscu pracy. Wskutek tego,wciągu ostatnich 25 lat zmniejszyła się liczba zgłaszanych wypadków do
KRUSz 66 tysięcy do 18 tysięcy, a także spadł wskaźnik wypadkowości z 24,6 do 10,2 wypadków na tysiąc ubezpieczonych.
Zapraszam Rolników do udziału w kolejnej, siedemnastej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne, która zostanie ogłoszona na początku 2019 roku, a także do zaangażowania w innych działaniach prewencyjnych
prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym
i osobistym.
Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy i Współorganizatorzy, Patroni medialni i Fundatorzy
nagród dla laureatów XVI Ogólnokrajowego Konkursu
Dyrektorzy OR KRUS oraz Pracownicy Komórek ds. Prewencji!
Bezpieczne