OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE - DOKOŃCZYMY CENTRUM

 REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE W LINOWIE

 

 

            W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo - etap II” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo.

Zadanie zrealizowane zostanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 319 695,00 zł               co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zagospodarujemy pozostałą część terenu i dokończymy pierwotne zamierzenie inwestycyjne tworząc kompleksowe centrum rekreacyjno-wypoczynkowe. Powstanie między innymi scena z zadaszeniem, widownia, oświetlenie oraz  ogrodzenie terenu.

Zadanie planujemy zakończyć do 31 sierpnia 2022 roku.