Informacja w sprawie podatku rolnego

            Wójt Gminy Świecie nad Osą informuje, że od 1 stycznia 2022 roku na terenie gminy Świecie nad Osą obowiązywać będą stawki podatku rolnego wg średniej ceny skupu żyta      za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022 określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (M.P. z 2021 r.  poz. 951) w kwocie 61,48 zł/1 dt.

Wobec powyższego stawki podatku rolnego wynosić będą:

- dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 153,70 zł za 1 hektar przeliczeniowy

- dla pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – 307,40  zł za 1 hektar fizyczny