Informacja o przedłużeniu naboru

Informujemy, że nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą został przedłużony do dnia 10. stycznia 2017 r.

  1 ŚWIECIE NAD OSĄ MĘDRZYCE 133,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  1 WIDLICE 133,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  2 LISNOWO LISNOWO Z LISNÓWKO 133,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  3 PARTĘCZYNY KAROLEWO 133,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  3 RYCHNOWO 135,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  4 BURSZTYNOWO BIAŁOBŁOTY  NOWY MŁYN 133,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  5 LINOWO - STRONA KOŚCIOŁA 133,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  5 LINOWO - STRONA SZKOŁY 133,25 KB (doc) szczegóły pobierz

 

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU SUMIENNEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZGODNIE ZE ZŁOŻONYMI DEKLARACJAMI PRZEZ MIESZKAŃCÓW ORAZ STOSOWANIA SIĘ DO ZAPISÓW REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

 

Podczas odbioru odpadów sprawdzane są pojemniki na odpady zmieszane,  czy nie  znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.

Zbieranie odpadów niezgodnie ze złożoną deklaracją i regulaminem utrzymania czystości i porządku Gminy Świecie nad Osą będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

Podkreślić należy, że prawidłowa  segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Większa ilość odpadów zmieszanych  ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, Gmina obowiązana jest uzyskać  odpowiednie poziomy recyklingu.

Nie jest możliwe osiągnięcie wymaganych progów w sytuacji gdy odpady odbierane od mieszkańców nie są efektywnie segregowane. Nie osiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów będzie skutkowało naliczeniem kary, a to może mieć wpływ na podniesienie stawki opłaty.

Prosimy Państwa o aktywny udział w selektywnej zbiórce odpadów. Zacznijmy chronić nasze środowisko przez mądre postępowanie już w domu, a efektem tego będą czyste lasy, parki i rzeki zachęcające do dobrego wypoczynku oraz mniejsze opłaty, które ponosimy za gospodarowanie odpadami.

Segregacja nie jest trudna, a przynosi wiele korzyści.