Wójt Gminy Świecie nad Osą, działając na podstawie §8. ust. 2 i §9. ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą (dalej „Statut”), informuje o publicznym naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą (dalej „Rada Seniorów”) na okres kadencji trwający do końca VII kadencji Rady Gminy Świecie nad Osą (dalej „Rada Gminy”).

             Rada Seniorów jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec organów Gminy Świecie nad Osą, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych.

             Rada Seniorów składa się z 15 członków, wybieranych przez Radę Gminy spośród zgłoszonych kandydatur. Członkiem Rady Seniorów może zostać osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Gminy Świecie nad Osą posiadająca bierne prawo wyborcze (brak dolnej i górnej granicy wieku). Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

             Kandydaci mogą zgłaszać swoją własną kandydaturę. Kandydatów mogą również zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych (w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku). Każda osoba może zgłosić maksymalnie 3 osoby (łącznie z własną kandydaturą). Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić maksymalnie 2 kandydatury.

             Kandydatów do Rady Seniorów można zgłaszać w Sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 27.12.2016 r. Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym według określonego wzoru. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

 oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz jego pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

  • podpisane oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o niekaralności,
  • aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób jego reprezentujących w przypadku, gdy kandydata zgłasza podmiot działający na rzecz osób starszych.

             Wzór formularza zgłoszeniowego oraz załączników dostępny jest w Sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą

 

Formularz zgłoszeniowy ORG (17kB) word

Formularz zgłoszeniowy OSFIZ (16kB) word

Oświadczenia Rada Seniorów (18kB) word

Jak co roku, z okazji Mikołajek Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą zorganizował Turniej Brydża Sportowego, który odbył się 4 grudnia 2016 r. Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 10:00, uczestniczyło w nich 16 par. Pierwsze miejsce zdobył Adam Błachnio i Piotr Turowski z Grudziądza. Więcej zdjęć  na stronie https://www.facebook.com/gokswiecie/photos/?tab=album&album_id=383614061987957