Kolejna inwestycja rozpoczęta

Trwają prace związane z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą zadania jest „Szulc-Bud” Zakład Budowlany Sławomir Szulc z Radzynia Chełmińskiego.

Celem projektu jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie miejsca integracji społecznej poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Kitnówko wraz z jej termomodernizacją.

Zadanie dofinansowywane jest środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

.

 

 

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ Z DNIA 2 MARCA 2023 R.
 
INFORMUJEMY OSOBY UPRAWNIONE DO PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, ŻE Z DNIEM 02 MARCA BR. CENA SPRZEDAŻY WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH BĘDZIE WYNOSIŁA:
 
WĘGIEL ORZECH -1.850,00 pln /tona
WĘGIEL EKOGROSZEK LUZEM 1.750,00 PLN /tona
 
W CELU DOKONANIA ZAKUPU NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE POD WSKAZANYMI NIŻEJ DANYM KONTAKTOWYMI:
PHU MAŃ Jan Hofman
ADRES: ŚWIECIE NAD OSĄ 15
TEL. 564661676;
602242716 lub 609763969

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świecie nad Osą
z dnia 27 lutego 2023 r.
O zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Rychnowo w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Rychnowo
Podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa Rychnowo , że na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.. Dz. U. 2023.poz.40) oraz §22 ust.3 statutu sołectwa Rychnowo
zwołuję
na dzień 09 marca 2023 roku na godzinę 18:00 wiejskie zebranie wyborcze sołectwa Rychnowo dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa, oraz wybór jednego członka komisji rewizyjnej gdyż dotychczasowy nie mieszka już na terenie sołectwa Rychnowo.
Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Rychnowie, któremu przewodniczył będzie Sołtys.
Porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania;
2.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania;
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4.Zgłaszanie kandydatów na sołtysa;
5.Głosowanie;
6.Ogłoszenie wyniku głosowania;
7.Wybór brakującego członka komisji rewizyjnej.
8.Pytania i wnioski;
9.Zakończenie zebrania
Informuje się , że zgodnie z §23 ust.2 Statutu Sołectwa o ile w wyznaczonym terminie zebrania nie ma wymaganej frekwencji , tj.20% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania , wybory przeprowadza się w drugim terminie , tj .po upływie 15 minut , bez względu na liczbę, obecnych na zebraniu mieszkańców , uprawnionych do głosowania.
WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
IRENEUSZ STEFAN MAJ