Świecie nad Osą, dnia 30. maja 2017 r.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA KANDYDATÓW

DO GMINNEJ RADY SENIORÓW

w Świeciu nad Osą

 

            Wójt Gminy Świecie nad Osą, działając na podstawie §8. ust. 2 i §9. ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą (dalej „Statut”), informuje o publicznym uzupełniającym naborze na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą (dalej „Rada Seniorów”) na okres kadencji trwający do końca VII kadencji Rady Gminy Świecie nad Osą (dalej „Rada Gminy”).

 

            Do obsadzenia pozostaje 1 mandat radnego.

 

            Rada Seniorów jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec organów Gminy Świecie nad Osą, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych.

 

            Rada Seniorów składa się z 15 członków, wybieranych przez Radę Gminy spośród zgłoszonych kandydatur. Członkiem Rady Seniorów może zostać osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Gminy Świecie nad Osą posiadająca bierne prawo wyborcze (brak dolnej i górnej granicy wieku). Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

 

            Kandydaci mogą zgłaszać swoją własną kandydaturę. Kandydatów mogą również zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych (w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku). Każda osoba może zgłosić maksymalnie 3 osoby (łącznie z własną kandydaturą). Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić maksymalnie 2 kandydatury.

 

            Kandydatów do Rady Seniorów można zgłaszać w Sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 20.06.2017 r. Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym według określonego wzoru. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

 

  • oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz jego pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • podpisane oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o niekaralności,
  • aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób jego reprezentujących w przypadku, gdy kandydata zgłasza podmiot działający na rzecz osób starszych.

 

            Wzór formularza zgłoszeniowego oraz załączników dostępny jest w Sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą oraz pod adresem www.swiecienadosa.pl.

 

  Formularz zgłoszeniowy     pobierz
  20170530 Ogłoszenie seniorów.     pobierz
  Formularz zgłoszeniowy OSFIZ.     pobierz
  Oświadczenia Rada Seniorów     pobierz

(-) Ireneusz Stefan Maj

Wójt Gminy

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej. Termin składania wniosków:

12.06.2017 r. - 27.06.2017 r. czytaj więcej


http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/176-konkurs-3-2017

Z okazji Dnia Matki WSZYSTKIM MAMOM składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił, pogody ducha i spełnienia marzeń.

Dzień Matki to święto pełne miłości, święto, w którym uświadamiamy sobie, że osobą, której najwięcej zawdzięczamy jest Matka. Życzymy cudownych chwil pełnych uśmiechu i nieustającego zadowolenia ze swoich pociech