"Dzięki ogromnej uprzejmości Pana Henryka Miłoszewskiego z toruńskiego Oddziału PTTK, publikujemy informatory o szlakach turystycznych przebiegających przez Naszą Gminę. Autorem tekstów i zdjęć jest Pan Henryk Miłoszewski.".

Świecie nad Osą, 2016-12-05

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

i § 3 ust.1 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1490)

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku nr 21 w Świeciu nad Osą

z przeznaczeniem do prowadzenia usług weterynaryjnych z możliwością zaadoptowania części pomieszczeń na funkcję mieszkalną

 

  1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 21  w Świeciu nad Osą o łącznej powierzchni 99,45 m2 składającego się z dwóch pomieszczeń biurowych, poczekalni, apteki, holu, łazienki i sali operacyjnej wraz z gruntem o pow. 0,06 ha oznaczonym w ewidencji gruntów działką nr 433/1. Nieruchomość zapisana jest w KW nr TO1U/00035256/4. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Przedmiotowy lokal przeznaczony jest do prowadzenia usług weterynaryjnych. Możliwość zaadoptowania części pomieszczeń na funkcję mieszkalną.

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem nieruchomości wynosi 5 zł za metr kwadratowy powierzchni lokalu. Najemca poza czynszem będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za energię elektryczną, dostawę wody i odbiór nieczystości stałych i płynnych. Ponadto Najemca we własnym zakresie ponosi koszty ogrzewania lokalu. Najemca uiszczać będzie należne podatki z tytułu najmu. Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca na rachunek wskazany przez Wynajmującego. Wysokość czynszu może ulegać zmianom stosownie do zmian stawki bazowej określanej przez Radę Gminy.

  1. Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017 roku o godz. 900 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą

  1. Udział w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł najpóźniej do dnia 2 stycznia 2017 roku na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Łasinie,                Nr 21 9500 0008 0000 0752 2000 0070 bądź  w kasie Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą do            godz. 1300. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu.  Postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej.

  1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu :

Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba, która wygra przetarg nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy.

  1. Okres trwania umowy:

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony na okres 3 lat.