Informacja


Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych (zdarzeń losowych): powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna, będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o pomoc na odtworzenie niektórych zniszczonych składników gospodarstwa. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, posiadający gospodarstwa rolne, w których szkody w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w danym roku kalendarzowym, wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda. Pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli szkody wystąpiły w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy.

Szczegóły:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-poszkodowanym-przez-kleski-zywiolowe

 

Od 1.01.2017 r. możliwy jest rolniczy handel detaliczny, kiedy to weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

Sprzedaż konsumentom produktów pochodzących z gospodarstwa rolnego o wartości do 20 tys. zł. jest zwolniona z opodatkowania.

Szczegóły:

INFORMACJA

 

         Informuję, że w dniach 02.02.2017 r. i 02.03.2017 r. (czwartki) w godzinach od 10:00 do 12:00 w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą odbędą się dyżury konsultacyjno - informacyjne pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Grudziądzu.

          W trakcie dyżurów Mieszkańcy będą mogli skorzystać z porad pracowników ZUS oraz radcy prawnego w zakresie m. in. ubezpieczeń społecznych, prowadzenia działalności gospodarczej, świadczeń emerytalno – rentowych, Platformy Usług Elektronicznych (bezpłatnego internetowego dostępu do konta w ZUS).

 

(-) Przemysław Szczepanowski

 

Zastępca Wójta Gminy Świecie nad