L.P.

KANDYDAT

MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS

1

Bielak Paweł

Bursztynowo

Rembecki Piotr

Były sołtys, były radny Rady Gminy Świecie nad Osą.

2

Chmal Ryszard

Bursztynowo

Chmal Ryszard

Członek Rady Sołeckiej.

3

Deuter Barbara

Karolewo

Zabroń Marek

Wykształcenie średnie.

4

Głodowska Maria

Świecie nad Osą

Głodowska Maria

Wykształcenie średnie. Członek Rady Sołeckiej.

5

Gumienik Stella

Szarnoś

Gumiennik Stella

Wykształcenie zawodowe. Była przewodnicząca KGW w Książkach.

6

Kubińska Edyta

Widlice

Kubińska Edyta

Członek Rady Sołeckiej.

7

Kucharska Krystyna

Świecie nad Osą

Kucharska Krystyna

Wykształcenie średnie, były pracownik Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

8

Lewandowski Edward

Szarnoś

Lewandowski Edward

Wykształcenie podstawowe. Działacz społeczny.

9

Mosiołek Lidia

Karolewo

Zabroń Marek

Nie podano.

10

Mosiołek Marian

Karolewo

Zabroń Marek

Nie podano.

11

Piechowska Jadwiga

Świecie nad Osą

Piechowska Jadwiga

Emerytowany nauczyciel.

12

Skaliński Roman

Partęczyny

Skaliński Roman

Nie podano.

13

Szałkowski Kazimierz

Lisnowo

Szałkowski Kazimierz

16 lat przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Narodowej.

14

Szczecka Krystyna

Rychnowo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo

Członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Świecie nad Osą.

15

Szramowski Stanisław

Partęczyny

Szramowski Stanisław

Nie podano.

16

Tylicka Marianna

Linowo

Kubal Mariusz

Radna Gminy Świecie nad Osą.

17

Udzińska Barbara

Świecie nad Osą

Udzińska Barbara

Nie podano.

18

Walicki Andrzej

Bursztynowo

Walicki Andrzej

Uczestnik – Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu nad Osą.

19

Wiśniewska Angelika

Nowy Młyn

Wiśniewska Angelika

Nie podano.

20

Wiśniewski Alfons

Świecie nad Osą

Wiśniewski Alfons

Sołtys Świecie nad Osą przez 12 lat. Działacz społeczny.

21

Woelke Urszula

Świecie nad Osą

Woelke Urszula

Nie podano.

22

Włodarski Janusz

Świecie nad Osą

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo

Członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Świecie nad Osą.

23

Żółtański Andrzej

Partęczyny

Żółtański Andrzej

Uczestnik – Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu nad Osą.

 

 

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Od 1 stycznia 2017 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej 18 proc. świadczenia uzyskanego w danym miesiącu, minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek równa 46,33 zł (ustalona od obowiązującej do końca 2016 r. kwoty zmniejszającej podatek - 556,02 zł, która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 46,33 zł).

Jeżeli emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód 85 528 zł, to wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18 proc., lecz 32 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu i nie będzie zmniejszana o 46,33 zł. Natomiast od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach, tj. do 257 zł miesięcznie, zaliczki na ten podatek nie będą pobierane.

Kasa wyjaśnia, że od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1926), w myśl których roczna kwota zmniejszająca podatek w 2017 r. wynosi od 0 zł do 1 188 zł, w zależności od wysokości rocznego dochodu.

Niemniej Kasa podkreśla, że wysokość kwoty zmniejszającej podatek będzie ustalona indywidualnie dla każdego emeryta/rencisty dopiero w rocznym obliczeniu podatku, tj. po zakończeniu roku podatkowego 2017, a zaliczki potrącane będą w opisany wyżej sposób według dotychczasowej kwoty (556,02 zł). Kasa dodaje, że w przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody nie przekroczą 6 600 zł - kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1 188 zł.

Emerytom/rencistom, których roczne dochody wyniosą od 6.600 zł i nie przekroczą 11 000 zł, odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1 188 zł a 556,02 zł. W przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody przekroczą 11 000 zł, ale nie przekroczą 85 528 zł, roczna kwota zmniejszająca podatek wyniesie - jak dotychczas - 556,02 zł.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)  Kasa oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki; z tym że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Więcej informacji nanie www.krus.gov.pl (Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.)

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy