KMPUTERY TRAFIŁY DO DZIECI

 

Gmina Świecie nad Osą w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” przekazała dzieciom z terenu naszej gminy w formie darowizny 224 laptopy marki HP 255 G8 5N3LEA z systemem operacyjnym Windows 11  o łącznej wartości 482 160,00 zł brutto.

 

Celem  Programu było wyeliminowanie problemu jakim jest deficyt sprzętu komputerowego  na terenach, w których  funkcjonowały niegdyś PPGR.

 

Wszystkim  obdarowanym  życzymy bezproblemowego używania sprzętu i wspaniałych wyników w nauce. Jest to pomoc bardzo potrzebna w rozwoju cyfrowym  dzieci.

MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA KOMPUTER ÓW DLA DZIECI

Z I KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Dodatkowy nabór wniosków w ramach

projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa na lata 2014-2020 

 

 

Informujemy, że w związku z realizacją przez Gminę Świecie nad Osą programu „Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” powstały oszczędności umożliwiające udzielenie wsparcia uczniom klas pierwszych, które do tej pory nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie bo uczęszczały do "zerówki".

 

Wobec tego Gmina Świecie nad Osą w dniach od 1 września 2022 do 16 września 2022 roku (termin ostateczny) prowadzić będzie dodatkowy nabór wniosków. Dokumenty niezbędne do przedłożenia w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą:

  1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zgodnie ze wzorem,
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  3. dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR (świadectwo pracy, umowa, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.) oraz fakt zamieszkiwania w gminie w której funkcjonowało niegdyś PPGR( np. zaświadczenie z Urzędu).
  4. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) z osobą pracującą niegdyś w PPGR i zamieszkującą w miejscowości lub gminie objętej PPGR (akty urodzenia, akt małżeństwa).

 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe pragniemy nadmienić, iż pierwszeństwo do nabycia komputera będą mieli uczniowie z rodzin, które w poprzednim naborze nie otrzymały sprzętu komputerowego.

 

WAŻNE: Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą pokój nr 3.