OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 1899) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2213 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lisnowo,

gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.

 

1.


PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Lisnowo, gmina Świecie nad Osą, oznaczona działką nr 103/8 o pow. 0,0800 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO l U/0001965 6/0. Działka jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy gdzie przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej symbol 14MN. Działka przylega bezpośrednio do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej nr 1407C. Przez fragment działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i linia telekomunikacyjna, a w sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest sieć wodociągowa.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 1899) oraz §3,§4, §6 i § 13 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j.Dz. U. z 2021 r., póz. 2213)

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Świecie nad Osą,

gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.
1.           PRZEDMIOT PRZETARGU;

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie nad Osą, oznaczona działką nr 432/2 o pow. 0,26 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO l U/00019291/3. Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest na cele rolne. Działka objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia l września 2023 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., póz. 1899)podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY