UTYLIZACJA AZBESTU – ogłoszenie naboru wniosków 2022

UTYLIZACJA AZBESTU

– ogłoszenie naboru wniosków

 

W związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na zadania z zakresu usuwania azbestu na 2022 roku,

 

INFORMUJEMY,

 

o możliwości składania, przez właścicieli nieruchomości, wniosków
o dofinansowanie na w/w zadanie.

          Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, transportu, unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

 

UWAGA!Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych
z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

Warunki określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu przewidują dofinansowanie przedsięwzięcia do 70 % kosztów kwalifikowanych w formie dotacji.
Pozostałe 30 % dofinansowania jest finansowane w 15 % przez Gminę,
a pozostałe 15 % dopłaca właściciel nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2022 roku(od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 – 15:30 i w piątki w godz. 07:00 – 13:00).

 

W związku z ograniczoną pulą środków na realizację zadania decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Projekt realizuje WFOŚiGW w Toruniu natomiast beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina.

 

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej: http://swiecienadosa.bip.gov.pl/ w zakładce azbest.

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                          w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

 

INFORMUJĘ

o wyniku II - go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świecie nad Osą 

oznaczonej działką nr 180/57 o pow. 0,11 ha

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbył się 24 stycznia 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości, księgi wieczystej i planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Świecie nad Osą oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 180/57 o pow. 0,11 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/000192286/5.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,                 a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest  na cele rolne. Działka objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia     w przetargu.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w  przetargu: – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: – 0.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 22.000,00 zł.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetarg: 22.220,00 zł w tym podatek VAT 23%.

 

5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości

 

Pan Dariusz Marek Prokopczyk

 
 
 
 
 
 
 
 
 Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.        w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

 

INFORMUJĘ

o wyniku II - go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świecie nad Osą 

oznaczonej działką nr 432/2 o pow. 0,26 ha

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbył się 24 stycznia 2022 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości, księgi wieczystej i planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Świecie nad Osą oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 432/2 o pow. 0,26 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00019291/3.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,                 a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest  na cele rolne. Działka objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia                        w przetargu.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w  przetargu: – 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: – 0.

 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 65.468,00 zł.

 Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości

 Brak oferentów

 Załączniki

NOWE FIRMY - ogólne zasady przyznawania wsparcia

Szanowni potencjalni Wnioskodawcy, właściciele przyszłych nowych firm,

Biuro LGD przygotowało materiał pomocniczy dotyczący zasad, warunków związanych z przyznaniem pomocy na zakładanie nowych firm.

Zasady te dotyczą ogłoszonego konkurs 02/2022 - poznaj ogłoszenie i niezbędne do niego załączniki

Zasady w "pigułce"