Wszystkim strażakom z jednostek OSP  i Komendantowi Gminnemu OSP w Świeciu nad Osą składam serdeczne wyrazy wdzięczności za sprawne i skoordynowane działania w zakresie  usuwania i łagodzenia skutków porywistych wiatrów. Ratowanie  i zabezpieczenie  mienia  oraz zdrowia mieszkańców gminy  nie byłoby możliwe  bez Waszego  poświęcenia  i zaangażowania.

 

 

                                                      Z wyrazami szacunku

                                                            Wójt Gminy

                                                        Ireneusz Stefan Maj

 

W związku z proponowanymi wariantami przebiegu trasy dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.” Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy – Nowe Marzy (A1) „ oraz ich wytyczaniem , między innymi , na wskazywanych terenach gminy Świecie nad Osą i prowadzonymi konsultacjami w tym zakresie , wyrażamy następujące stanowisko.
Z punktu widzenia uwarunkowań społeczno - gospodarczo – środowiskowych ( środowiskowe to nie tylko ekologia) racjonalnym wyborem byłby wariant 2 - zielony przebiegający w obrębie Linowa , Rychnowa , Świecia nad Osą pod warunkiem znaczących korekt i zaproponowania obejścia terenów zurbanizowanych i zabudowanych). Brak zmian w tym zakresie spowoduje ostry sprzeciw władz gminy i zainteresowanych mieszkańców.
Do ewentualnego przyjęcia jest również wariant 3 – czerwony – przebiegający w obrębie Linowa , Rychnowa , Karolewa i Partęczyny.
Powyższą opinię wyraziłem w rozmowie z Dyrektorem Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Panem Mirosławem Nicewiczem licząc na przyjęcie przedstawionych argumentów w dokumentach planistycznych.
Wystosowałem jednocześnie apel by nawet na etapie wstępnych prac planistycznych a następnie projektowych przyjmowano i proponowano rozwiązania najmniej uciążliwe dla mieszkańców gminy i środowiska naturalnego. Budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej w standardzie drogi ekspresowej jest szansą rozwoju ale nie może stanowić źródła napięć i konfliktów społecznych związanych z codziennym funkcjonowaniem.
 
Mapa pod linkiem
https://www.facebook.com/photo/?fbid=312961610876058&set=pcb.312961644209388
 
 
Wójt gminy Świecie nad Osą
Ireneusz Stefan Maj

Wykaz klubów sportowych które otrzymały dotacja z budżetu gminy

Wykaz klubów  sportowych które otrzymały dotacja z budżetu gminy

 

Załączniki