Szanowni  Dyrektorzy ,

          Grono Pedagogiczne,     Pracownicy administracji  i obsługi  szkół Gminy Świeciu nad Osą         

 

Dzień Edukacji Narodowej jest tym dniem w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Odpowiedzialność za wychowanie i kształtowanie osobowości młodego człowieka spoczywa na różnych podmiotach,
Wśród tych podmiotów bardzo ważne miejsce zajmuje szkoła
 i nauczyciel, od którego w ogromnej mierze zależy czy wchodzący
w dorosłe życie młodzi ludzie będą umieli odnosić sukcesy i cieszyć się ze swoich osiągnięć.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej  społeczności szkolnej: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców. Dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz szkół w Gminie Świecie nad Osą.

Życzę, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin i całej społeczności Gminy Świecie nad Osą.

 

         Wójt Gminy

  Ireneusz Stefan Maj

 

Świecie nad Osą, 14 października 2021 r.

Granty PPGR - sprawdź czy twoje dziecko kwalifikuje się do otrzymania wsparcia

W związku z możliwością ubiegania się o wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach projektu „Granty PPGR”, informuję mieszkańców Gminy Świecie nad Osą, zainteresowanych wsparciem na zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, że do dnia 22 października b.r. możliwe jest składanie oświadczeń wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez uczniów szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność lub przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci (niepełnoletnich) będących członkami rodziny, w których krewny w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej.

Oświadczenia wraz ze zgodną na przetwarzanie danych osobowych należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą, pokój        nr 3 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

Druk oświadczenia można także pobrać  w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą (pokój nr 3).

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Świecie nad Osą w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

Sprzęt będzie wydawany rodzicom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

- komputer zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej,

- rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,

Zapraszamy rodziców uczniów uprawnionych do składania oświadczeń.

Szczegółowe informacje w tym wzory oświadczeń znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Osoba do kontaktu: Agnieszka Szczepańska - tel. 793 117 370.

 

 

 

 

  Ogłoszenie konsult...kitnówko.pdf 313,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie.pdf 265,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz do konsultacji.doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  PROJEKT PLANU ODNOW...021-2028..pdf 79,42 KB (pdf) szczegóły pobierz