Rozkład jazdy bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w dniu wyborów Sejm, Senat 15.10.2023. Stosownie do zapisów art.37e §1 i 2 oraz 37f 1ustawy Kodeksu Wyborczego.

Kurs I

Obwód głosowania nr 8.  Szarnoś i nr 2 Lisnowo

8:05 Karolewo (Bielik); 8:07 Karolewo I (Droszczak); 8:10 Karolewo III (Deuter) ; 8:13 Karolewo (Skrzyżowanie)  - Szkoła Lisnowo następnie Świetlica Szarnoś.

Obwód głosowania nr 5 Mędrzyce

8:35 Lisnówko (Chabros); 8:40 Lisnówko I (Niklewski); 8:43 Lisnówko (Wieś); 8:45 Mędrzyce I ;  Świetlica Mędrzyce

Obwód głosowania nr 6 Partęczyny

9:30 Partęczyny (Szkoła); 9:32 Partęczyny III (Klonowski); 9:35 Partęczyny (Skrzyżowanie); 9:37 Partęczyny II(Zięba); 9:40 Partęczyny VI (Krysiewicz); 9:42 Partęczyny V (Jasińska) 9:44 Partęczyny IV( Jasiński); 9:45 Partęczyny (Giżycka)- Świetlica Partęczyny

Obwód głosowania nr 3 Świecie nad Osą

10:20 Rychnowo(Gil); 10:21 Rychnowo (Wioska); 10:23 Rychnowo( Wiśniewski, Szczecki); 10:25 Dębniaki( Piasta) – GOPS Świecie nad Osą.

10:45 Głodowo(Żuraw) – GOPS Świecie nad Osą.

Obwód głosowania nr 4 Bursztynowo

11:10 N. Młyn; 11:13 Kitnówko; 11:15 Białobłoty I(Czaczkowski); 11:17 Białobłoty(Skrzyżowanie); 11:20 Białobłoty Wyb.(Czyżykowski), 11:22 Białobłoty II (Jedamski); 11:25 Białobłoty III (Piasta) – Szkoła Bursztynowo

11:40 Bursztynowo( Skrzyżowanie - Tarkowska); 11:45 Skrzyżowanie (Bałdyga); 11:48 St. Ruda I (Jedamski); 11:50 Bursztynowo I (Łata) – Szkoła Bursztynowo.

Obwód głosowania nr 1 Linowo   

12:15 Linowo PKP; 12:20 Linowo (Skrzyżowanie – Łyko); 12:22 Linowo (Brodzińska); 12:25 Linowo (Jagielski); 12:30 Linowo (Linodrób) – Szkoła Linowo.

 

 

Kurs II

Obwód głosowania nr 8.  Szarnoś

13:15 Karolewo (Bielik); 13:17 Karolewo I (Droszczak); 13:20 Karolewo III (Deuter) ; 13:23 Karolewo (Skrzyżowanie)  - Szkoła Lisnowo następnie Świetlica Szarnoś.

Obwód głosowania nr 5 Mędrzyce

13:50 Lisnówko (Chabros); 13:55 Lisnówko I (Niklewski); 13:58 Lisnówko (Wieś); 14:00 Mędrzyce I ;  Świetlica Mędrzyce

Obwód głosowania nr 6 Partęczyny

14:45 Partęczyny (Szkoła); 14:48 Partęczyny III (Klonowski); 14:50 Partęczyny (Skrzyżowanie); 14:53 Partęczyny II(Zięba); 14:55 Partęczyny VI (Krysiewicz); 14:57 Partęczyny V (Jasińska) 14:59 Partęczyny IV( Jasiński); 15:01 Partęczyny (Giżycka)- Świetlica Partęczyny

Obwód głosowania nr 3 Świecie nad Osą

15:35 Rychnowo(Gil); 15:36 Rychnowo (Wioska); 15:38 Rychnowo( Wiśniewski, Szczecki); 15:40 Dębniaki( Piasta) – GOPS Świecie nad Osą.

16:00 Głodowo(Żuraw) – GOPS Świecie nad Osą.

Obwód głosowania nr 4 Bursztynowo

16:20 N. Młyn; 16:22 Kitnówko; 16:25 Białobłoty I(Czaczkowski); 16:27 Białobłoty(Skrzyżowanie); 16:30 Białobłoty Wyb.(Czyżykowski), 16:32 Białobłoty II (Jedamski); 16:35 Białobłoty III (Piasta) – Szkoła Bursztynowo

16:50 Bursztynowo( Skrzyżowanie - Tarkowska); 16:55 Skrzyżowanie (Bałdyga); 16:58 St. Ruda I (Jedamski); 17:00 Bursztynowo I (Łata) – Szkoła Bursztynowo.

Obwód głosowania nr 1 Linowo   

17:20 Linowo PKP; 17:25 Linowo (Skrzyżowanie – Łyko); 17:27 Linowo (Brodzińska); 17:30 Linowo (Jagielski); 17:35 Linowo (Linodrób) – Szkoła Linowo.

 

Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.
Materiał siewny - pomoc związana z kryzysem wojennym
Do dnia 14.08.2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.
Termin naboru
W terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.
Pomoc udzielana jest na podstawie § 13zza rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.).
Składanie wniosków
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.
Wnioski można złożyć bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazać za pośrednictwem funkcji „Pismo ogólne" na platformie ePUAP lub mObywatel lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
Za datę złożenia wniosku, w przypadku jego złożenia za pomocą rejestrowanej przesyłki pocztowej „Poczta Polska" lub w przypadku złożenia za pośrednictwem platformy ePUAP będzie uważana data nadania, a w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego ARiMR, odpowiednio data złożenia w kancelarii.
WAŻNE!!!
W przypadku korzystania z funkcji „Pismo ogólne" na platformie ePUAP lub mObywatel przed załączeniem do „Pisma ogólnego" pliku zawierającego wypełniony formularza wniosku, plik ten należy podpisać elektronicznie, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie" dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.
W taki sam sposób należy postąpić i innymi załączanymi dokumentami, jeżeli wymagają one złożenia podpisu.
Dopiero po ich elektronicznym podpisaniu można załączyć je do „Pisma ogólnego" i wysłać.
Przypominamy:
W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub mObywatel, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy należy starannie wskazać dane tej jednostki, tj. w nazwie jednostki musi występować określenie „Biuro powiatowe" oraz nazwa powiatu gdzie dane BP ARiMR ma siedzibę, np. „BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W ZAMOŚCIU (22-400 ZAMOŚĆ, WOJ. LUBELSKIE)" lub „AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - BIURO POWIATOWE (65-120 ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE)".
Warunki udzielenie pomocy finansowej
O przyznanie pomocy z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny:
któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
który zakupił od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w załączniku nr 6 rozporządzenia;
który złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
który posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
który nie złożył w 2023 r. wniosku o dopłatę, o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412).
UWAGA:
Producent rolny, który złożył wniosek o dopłatę do materiału siewnego w formule pomocy "​​de minimis" na podstawie przepisów art. 40d ust. 1 ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (nabór prowadzony był od dnia 25.05 do 10.07.2023 r.) może złożyć do Kierownika BP oświadczenie o wycofaniu takiego wniosku i w takim przypadku Kierownik BP będzie mógł uznać, że warunek nieubiegania się o dopłatę na podstawie ww. przepisów został spełniony.
Oświadczenie o wycofaniu ww. wniosku może zostać złożone w formie:
pisma zredagowanego przez Wnioskodawcę,
z wykorzystaniem propozycji oświadczenia o wycofaniu wniosku udostępnianego przez ARiMR (dostępne w sekcji: Materiały),
poprzez złożenie formularza wniosku o dopłatę "de minimis", o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, gdzie w Sekcji „Cel złożenia wniosku" zostanie zaznaczone pole „Wycofanie wniosku".
Więcej informacji oraz niezbędne wnioski i oświadczenie znajdą Państwo na stronie ARiMR https://www.gov.pl/.../material-siewny-2023-kryzys-wojenny

 

wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat