Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.

W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że od marca br. nastąpiła zmiana wysokość emerytury podstawowej (938,97 zł) mająca wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2019 r. wynosi 94,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 338,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 451,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ponadto przypominam, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  • rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2019 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2019 r.
  • pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Szczegółowe dane są dostępne na stronie KRUS:

https://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenie-pomocnika/

https://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Szanowni Grantobiorcy,

przypominamy o możliwości wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniach  z zasad przyznawania wsparcia, przygotowanie wniosków o powierzenie grantu, zasad realizacji, wdrażania i rozliczania projektów grantów w ramach konkursów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 11 zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

UDZIAŁ W SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH/SZKOLENIACH BĘDZIE PUNKTOWANY NA ETAPIE OCENY WNIOSKU Z LOKALNYMI KRYTERIAMI OCENY I WYBORU PROJEKTU.

TERMIN SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH I SZKOLEŃ:

spotkanie informacyjne z zakresu typu projektów 1e - 18.03.2019 r. w godz. od 10.00 do 14.00,

spotkanie informacyjne z zakresy typu projektu 2b i 2 c - 26.03.2019  r. w godz. od 13.00 do 17.00,

szkolenie z zakresu typu projektów 1e - 27.03.2019 r. w godz. od 9.00 do 15.30,

szkolenia z zakresu typu projektów 2b i 2c - 29.03.2019 r. w godz. od 9.00 do 15.30,

 

12 marca br. w Urzędzie Gminy Grudziądz miało miejsce spotkanie samorządowców z terenu powiatu grudziądzkiego z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o..

Podczas posiedzenia poruszono takie tematy jak: transport zbiorowy oraz rozbudowa infrastruktury gazowej.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Powiatu Grudziądzkiego Adam Olejnik, Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski, Wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz, Wójt Gminy Rogóźno Krzysztof Polesiak, Wójt Gminy Świecie nad Osą Ireneusz Maj, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Piotr Kozłowski oraz przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa