Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły  Podstawowej w Lisnowie

 

Ogłoszenie  o konkursie Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisnowie 

Lisnowo 1  86-342 Lisnowo 

 

Załączniki

Gmina Świecie nad Osą podjęła prace nad Strategią Rozwoju na lata 2022-2030 – dokumentu mającego charakter strategiczny, ukazującego najważniejsze kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego.

Pierwszym z etapów opracowania Strategii jest skierowanie ankiety do mieszkańców w zakresie oceny obecnych warunków i jakości życia wraz ze wskazaniem lokalnego zapotrzebowania na realizację inwestycji i podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju Gminy.  Etap ten pozwoli  również ocenić poziom realizacji założonych kierunków strategicznych, wynikających z poprzedniej Strategii.

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem https://www.survio.com/survey/d/I3A4F2A4C9M9X3W9R.  Wypełnienie ankiety zajmie niespełna 15 minut, a jej wyniki pozwolą poznać poglądy, opinie i potrzeby społeczności lokalnej. Będą one podstawą do opracowania dalszej polityki rozwoju Gminy na kolejna lata i wnioskowania o środki zewnętrzne na realizację zamierzonych działań. 

Ankieta jest całkowicie anonimowa, zaś jej wyniki będą publikowane jedynie w formie zbiorczej. Badanie ankietowe otwarte będzie w terminie od 30.06 do 25.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 1899) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2213 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lisnowo,

gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.

 

1.


PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Lisnowo, gmina Świecie nad Osą, oznaczona działką nr 103/8 o pow. 0,0800 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO l U/0001965 6/0. Działka jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy gdzie przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej symbol 14MN. Działka przylega bezpośrednio do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej nr 1407C. Przez fragment działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i linia telekomunikacyjna, a w sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest sieć wodociągowa.