wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat

 

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza o nabór
na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, współpracy z organizacjami
pozarządowymi w Referacie Rolnictwa Ochrony  Środowiska Inwestycji i Promocji

Urzędu Gminy Świecie nad Osą

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2023r., poz.110), ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. zamówień publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Rolnictwa Ochrony  Środowiska Inwestycji i Promocji Urzędu Gminy Świecie nad Osą

Wymagania kwalifikacyjne

I. Wymagania niezbędne

1) wykształcenie wyższe, średnie,preferowane wykształcenie techniczne

2) w przypadku wykształcenia średniego minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530).

II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
a)    ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

 1. ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 2. ustawyz dnia 29 sierpnia 2009r o finansach publicznych,
 3. ustawyz dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
 5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 7.  Umiejętność interpretowania przepisów prawnych oraz dokumentacji projektowej w celu przygotownia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 8. Umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym w szczególności programów Microsoft Word i Excel.
  3. Prawo jazdy kat. B.
  4. Preferowane cechy osobowościowe: umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność samodzielnej pracyi w zespole, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, odpowiedzialność, umiejętność planowania i organizacji pracy, łatwość nawiązywania kontaktów, dokładność,komunikatywność, operatywność,
 9. Staż w administracji publicznej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Przygotowanie, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Pilnowanie terminów i realizacji zobowiązań  wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. Prowadzenie dokumentacji przetargowej: przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia, sporządzanie protokołów z postępowań w trybie zamówień publicznych.
 4. Publikacja ogłoszeń oraz informacji dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 5. Sporządzanie sprawozdań dotyczących prowadzonych spraw i zamówień publicznych.
 6. Opracowanie Planu Zamówień Publicznych na dany rok.
 7.  Sporządzanie i aktualizowanie w trakcie roku planu zamówień publicznych w zakresie działania Referatu.
 8.  Zamieszczanie w BIP I BZP ogłoszeń i informacji dotyczących przetargów.
 9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego oraz sprawozdań w tym zakresie.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących konkursów o wsparcie finansowe zadania realizowanego przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, itp.
 11. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony w instrukcji kancelaryjnej, rzeczowym wykazie akt i instrukcji archiwalnej.
 12. Nadzór nad realizacją umów na roboty budowlane, usługi I dostawy.
 13. Zastępstwo na stanowiskach w referacie

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy - pełen etat,
2. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8,5 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3. Wynagrodzenie miesięczne,
4. Praca jednozmianowa,
5. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
6. Warunki pracy zgodnie zprzepisami obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wewnętrznymi regulaminami,
7. Usytuowanie stanowiska pracy: parter, wejście po schodach,
8. Pierwsza umowa o pracę na czas określony.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy  niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne

 1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 2. Własnoręcznie podpisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - curriculum vitae.
 3. Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy,
 5. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 6. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo dokument zawierający dane w tym zakresie.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 9. Własnoręcznie podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Świecie nad Osą w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  Gminy lub pocztą na adres Urzędu w Świeciu nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą  z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymido dnia  18 sierpnia2023r. godz. 13:00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.swiecienadosa.pl/ oraz napodany adres e-mail lub telefonicznie  kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
 3. Do dalszego etapu rozstrzygnięcia konkursu tj. rozmów kwalifikacyjnych zaproszone zostaną osoby, które będą spełniały wymogi formalne.

 

VII. Informacja o wyniku naboru:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( http://swiecienadosa.bip.gov.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą.

 

VIII. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

1. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

2. Przewiduje się termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do dnia  31 sierpnia 2023 r.

3. Dokumenty aplikacyjne można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.