INFORMACJA

 

Rada Gminy w Świeciu nad Osą

uprzejmie informuje, że obrady VIII Sesji Rady Gminy

odbędą się w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 1030

w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bursztynowie

Bursztynowo 44, 86-341 Świecie nad Osą

 

 

 

 1. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w Rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597):

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

 1. a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. c) w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

         -przed przystąpieniem do konkursu  na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967), a w przypadku nauczyciela akademickiego-karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo
o szkolnictwie wyższym ( Dz. U.  z  2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),

11) w przypadku cudzoziemca-posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931).

 

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz,

2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.

 1. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postepowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymogi określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 1. O stanowisko dyrektora szkoły może ubiegać się także:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony
z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 263)

-spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 2. 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587):

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
i rozwoju publicznej szkoły podstawowej,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej-w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierajace następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadzonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018, poz. 931)-
w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przęstępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przęstępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.)

11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-w przypadku nauczyciela,

13) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego-w przypadku nauczyciela
 i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018r. Poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych;

 1. 2. Kandydaci zobowiązani są przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów o których mowa w ust. 1, pkt 4-7, 12 i 13.

 

III. INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA
OFERT ORAZ SPOSOBE POWIADOMIENIA KANDYDATÓW
O TERMINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bursztynowie" w terminie do dnia:
  8 lipca 2019 r. do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy
  w Świeciu nad Osą – Gminny Ośrodek Kultury, Świecie nad Osą 112, 86-341 Świecie nad Osą. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świecie nad Osą.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, na podany adres zwrotny, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.
 4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świecie nad Osą, która reprezentuje Wójt Gminy Świecie nad Osą z siedzibą Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą, zwany dalej "Wójtem";
 • Wójt prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych;
 • Inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Przemysław Szczepanowski,zatrudniony w Urzędzie Gminy Gruta,
  570240040, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Pani/Pana dane osobowe Wójt pozyskał w procesie wykonywania zadań nałożonych na Gminę Świecie nad Osą i będą one przetworzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa i mogą być udostępniane jednostkom organizacyjnym Gminy Świecie nad Osą lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będa przekazywane do państwa trzeciego,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Wójta sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania damych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania zadań publicznych nałożonych na Gminę Świecie nad Osą, w tym w szczególności w zakresie spraw podatkowych, społecznych i służby zdrowia, cudzoziemców, obywatelskich, orderów i odznaczeń, budownictwa
  i zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, ochrony środowiska
  i gospodarki wodnej, geodezji; w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 • miejscem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest Urząd Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą.
 • Składając ofertę na stanowisko dyrektora szkoły wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz.1000) i Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016, poz. 922),przez Gminę Świecie nad Osą (Urząd Gminy Świecie nad Osą, w tym przez członków komisji konkursowej).

 


Szanowi potencjalni Grantobiorcy,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” termin na składanie wniosków w ramach konkursów nr 2/2019/G oraz 3/2019/G został wydłużony *do 05.07.2019 r. do godz. 16:00. *

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/455-komunikat-nr-1-wydluzenie-terminu-skladania-wnioskow

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/456-komunikat-nr-1-wydluzenie-terminu-skladania-wnioskow-w-ramach-konkursu-3-2019-g

Komunikat nr 1 dla konkursu nr 2/2019/G - wydłużenie terminu składania wniosków w ramach konkurs 2/2019/G

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków – 2/2019/G

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez tradycję”  informuje, że wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru nr 2/2019/G

W ogłoszeniu o naborze wniosków – 2/2019/2G zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 05.07.2019 r. do godz. 16:00

Ww. zmiana skutkuje zmianą treści ogłoszenia w punkcie 2 „Terminy”, który otrzymuje brzmienie:

„Termin, od którego można składać wnioski: 29.05.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 05.07.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2019 r. ”

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosku w ramach naboru nr 2/2019/G

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019/G – termin naboru wydłużony

 

 

Komunikat nr 1 dla konkursu 3/2019/G - wydłużenie terminu składania wniosków w ramach konkursu 3/2019/G

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków – 3/2019/G

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

Typ b)  lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
Typ c)  inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”  informuje, że wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru nr 3/2019/G

W ogłoszeniu o naborze wniosków – 3/2019/2G zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 05.07.2019 r. do godz. 16:00

Ww. zmiana skutkuje zmianą treści ogłoszenia w punkcie 2 „Terminy”, który otrzymuje brzmienie:

„Termin, od którego można składać wnioski: 29.05.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 05.07.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2019 r. ”

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosku w ramach naboru nr 3/2019/G

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2019/G – termin naboru wydłużony do 05.07.2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019/G – termin naboru wydłużony