SZANOWNI MIESZKAŃCY

INFORMUJEMY, ZE W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PLEBISCYTU NA NAJCIEKAWSZY PROJEKT NA KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

W MIEJSCOWOSCI LINOWO ZOSTAŁ WYBRANY PROJEKT

 

  1. STWORZENIE CENTRUM REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO

W MIEJSCOWOSCI LINOWO-ETAP II NA DZIAŁCE NR 137

 

 

Podsumowanie przebiegu plebiscytu

            Na mocy Zarządzenia nr 79/2020 z dnia 31-12-2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Linowo, w formie plebiscytu     w sprawie wyboru inwestycji, która zostanie zgłoszona do dofinansowania ze środków PROW 2014-2020 przeprowadzono w terminie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia                     10 stycznia 2021 roku konsultacje społeczne w formie plebiscytu.

 

Celem plebiscytu było wskazanie przez pełnoletnich mieszkańców sołectwa Linowo jednego z dwóch zaproponowanych przez Gminę Świecie nad Osą projektów związanych z  kształtowaniem przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Linowo.

Pierwszy projekt polegał na Stworzeniu centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo-etap II na działce nr 137 poprzez wykonanie sceny plenerowej, widowni i montaż trybun, lamp oświetleniowych, ogrodzenia oraz montaż budynku.

Drugi projekt polegał na Stworzeniu centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo na działce 143/20 poprzez wykonanie elementów siłowni zewnętrznej, montażu ławek, uporządkowaniu terenu i dokonaniu nasadzeń.

 

Ogłoszenie o konsultacjach podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 1) na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Świecie nad Osą;

2) na tablicach informacyjnych w sołectwie Linowo;

3) na stronie internetowej gminy Świecie nad Osą.

 

Ponadto, aby ułatwić udział mieszkańców w plebiscycie, rozpowszechniono ankiety wśród mieszkańców, które można było zwracać do Sołtysa lub skrzynki podawczej ustawionej przed Urzędem Gminy Świecie nad Osą.

 

W dniu 11 stycznia 2021 r. dokonano analizy złożonych ankiet. Łącznie złożono 102 ankiety, z których 101 jest ważnych, a jedna ankieta jest nieważna z uwagi na zaznaczenie dwóch propozycji.

Wszystkie z 101 oddanych głosów wskazały projekt pn. Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo-etap II i to ten projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania.

 

 

Informacja - Ptasia Grypa

W związku z wykryciem na terenie gminy Świecie nad Osą ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków  (HPAI) proszę o zapoznanie się z treścią Rozporządzenia  1/2021 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. i stosowanie  się do jego postanowień

 

Załączniki

  Rozporządzenie Woj...morskiego.pdf     pobierz
  WIWz.913.24.1.2021(1).pdf )   pobierz

W KOLEJNEJ MIEJSCOWOSCI POWSTANIE CENTRUM

EDUKACYJNO-KULTURALNO-SPORTOWE

 

W dniu 23 grudnia 2020 roku została podpisana umowa  o dofinansowanie w formie zaliczki           i refundacji Projektu pt. "Rewitalizacja centrum miejscowości Szarnoś poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno-kulturalno-sportowe" współfinansowanego                 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach zadania zostanie wykonane:

- boisko wielofunkcyjne;

- siłownia zewnętrzna;

- tereny rekreacyjne;

- roślinność;

 

Zakończenie realizacji Projektu  31 sierpnia 2021 roku.

Dofinansowanie Projektu wynosi 272 458,18 zł pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję".