Świecie nad Osą, 2016-12-05

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

i § 3 ust.1 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1490)

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku nr 21 w Świeciu nad Osą

z przeznaczeniem do prowadzenia usług weterynaryjnych z możliwością zaadoptowania części pomieszczeń na funkcję mieszkalną

 

  1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 21  w Świeciu nad Osą o łącznej powierzchni 99,45 m2 składającego się z dwóch pomieszczeń biurowych, poczekalni, apteki, holu, łazienki i sali operacyjnej wraz z gruntem o pow. 0,06 ha oznaczonym w ewidencji gruntów działką nr 433/1. Nieruchomość zapisana jest w KW nr TO1U/00035256/4. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Przedmiotowy lokal przeznaczony jest do prowadzenia usług weterynaryjnych. Możliwość zaadoptowania części pomieszczeń na funkcję mieszkalną.

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem nieruchomości wynosi 5 zł za metr kwadratowy powierzchni lokalu. Najemca poza czynszem będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za energię elektryczną, dostawę wody i odbiór nieczystości stałych i płynnych. Ponadto Najemca we własnym zakresie ponosi koszty ogrzewania lokalu. Najemca uiszczać będzie należne podatki z tytułu najmu. Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca na rachunek wskazany przez Wynajmującego. Wysokość czynszu może ulegać zmianom stosownie do zmian stawki bazowej określanej przez Radę Gminy.

  1. Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017 roku o godz. 900 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą

  1. Udział w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł najpóźniej do dnia 2 stycznia 2017 roku na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Łasinie,                Nr 21 9500 0008 0000 0752 2000 0070 bądź  w kasie Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą do            godz. 1300. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu.  Postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej.

  1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu :

Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba, która wygra przetarg nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy.

  1. Okres trwania umowy:

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony na okres 3 lat.

Wójt Gminy Świecie nad Osą, działając na podstawie §8. ust. 2 i §9. ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą (dalej „Statut”), informuje o publicznym naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą (dalej „Rada Seniorów”) na okres kadencji trwający do końca VII kadencji Rady Gminy Świecie nad Osą (dalej „Rada Gminy”).

             Rada Seniorów jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec organów Gminy Świecie nad Osą, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych.

             Rada Seniorów składa się z 15 członków, wybieranych przez Radę Gminy spośród zgłoszonych kandydatur. Członkiem Rady Seniorów może zostać osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Gminy Świecie nad Osą posiadająca bierne prawo wyborcze (brak dolnej i górnej granicy wieku). Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

             Kandydaci mogą zgłaszać swoją własną kandydaturę. Kandydatów mogą również zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych (w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku). Każda osoba może zgłosić maksymalnie 3 osoby (łącznie z własną kandydaturą). Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić maksymalnie 2 kandydatury.

             Kandydatów do Rady Seniorów można zgłaszać w Sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 27.12.2016 r. Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym według określonego wzoru. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

 oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz jego pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

  • podpisane oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o niekaralności,
  • aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób jego reprezentujących w przypadku, gdy kandydata zgłasza podmiot działający na rzecz osób starszych.

             Wzór formularza zgłoszeniowego oraz załączników dostępny jest w Sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą

 

Formularz zgłoszeniowy ORG (17kB) word

Formularz zgłoszeniowy OSFIZ (16kB) word

Oświadczenia Rada Seniorów (18kB) word