1 ŚWIECIE NAD OSĄ MĘDRZYCE 133,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  1 WIDLICE 133,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  2 LISNOWO LISNOWO Z LISNÓWKO 133,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  3 PARTĘCZYNY KAROLEWO 133,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  3 RYCHNOWO 135,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  4 BURSZTYNOWO BIAŁOBŁOTY  NOWY MŁYN 133,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  5 LINOWO - STRONA KOŚCIOŁA 133,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  5 LINOWO - STRONA SZKOŁY 133,25 KB (doc) szczegóły pobierz

 

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU SUMIENNEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZGODNIE ZE ZŁOŻONYMI DEKLARACJAMI PRZEZ MIESZKAŃCÓW ORAZ STOSOWANIA SIĘ DO ZAPISÓW REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

 

Podczas odbioru odpadów sprawdzane są pojemniki na odpady zmieszane,  czy nie  znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.

Zbieranie odpadów niezgodnie ze złożoną deklaracją i regulaminem utrzymania czystości i porządku Gminy Świecie nad Osą będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

Podkreślić należy, że prawidłowa  segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Większa ilość odpadów zmieszanych  ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, Gmina obowiązana jest uzyskać  odpowiednie poziomy recyklingu.

Nie jest możliwe osiągnięcie wymaganych progów w sytuacji gdy odpady odbierane od mieszkańców nie są efektywnie segregowane. Nie osiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów będzie skutkowało naliczeniem kary, a to może mieć wpływ na podniesienie stawki opłaty.

Prosimy Państwa o aktywny udział w selektywnej zbiórce odpadów. Zacznijmy chronić nasze środowisko przez mądre postępowanie już w domu, a efektem tego będą czyste lasy, parki i rzeki zachęcające do dobrego wypoczynku oraz mniejsze opłaty, które ponosimy za gospodarowanie odpadami.

Segregacja nie jest trudna, a przynosi wiele korzyści.

 

                                                                                                               Świecie nad Osą, dnia 08.12.2016 r.

............................................

/ pieczęć Zamawiającego /

 

O G Ł O S Z E N I E  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Świecie nad Osą

                            86-341 Świecie nad Osą

 

 1. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej
  progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych                            
        (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiecienadosa.bip.gov.pl
 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wysokości 1.050.000,00 zł”

    

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Miejsce publikacji ogłoszenia: - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą

                                                         - strona internetowa: www.swiecienadosa.pl

                                                         - strona internetowa: www.swiecienadosa.bip.gov.pl

                                                         - strona internetowa: www.portal.uzp.gov.pl

 1. W postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą, pokój nr 12.
 4. Termin wykonania zamówienia:
 5. a) udostępnienie kredytu w terminie do 29.12.2016 r. (na podstawie zgłoszenia przez
  Zamawiającego),
 6. b) termin spłaty kredytu w okresie od 29.03.2024 r. do 31.12.2025 r.
 7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena oferty  -  60 %,

- Czas uruchomienia transzy Kredytu liczony od dnia złożenia dyspozycji przez
   Zamawiającego – 40 %.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia:      12.2016 r. do godz. 15 00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.12.2016 r. o godz. 15 15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13 (sala konferencyjna).
 3. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia złożenia oferty.
 4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
  w dniu 08.12.2016 r.
 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

       Pani Grażyna Klimek  tel. (56 466 16 13)

       Informacje udzielane będą w godz.9 00 – 14 00.  

 

                                                                                                                     .......................................

                                                                                                                            podpis ZamawiającegoOświadczenie o braku podstaw wykluczenia (12kB) word

Oświadczenie o grupie kapitałowej (13kB) word

BK Specyfikacja 2016 kredyt (97kB) word

rb - nds (885kB) pdf

rb- 27s (4459kB) pdf

rb- 28s (8374kB) pdf

rbn (850kB) pdf

rbz (922kB) pdf

SIWZ (229kB) pdf

Zał. 1 Formularz oferty 2016-1 BK (17kB) word

Załącznik nr 1 (146kB) pdf

Załącznik nr 2 (114kB) pdf

Załącznik nr 3 (251kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert     szczegóły pobierz
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     szczegóły pobierz