Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat

 
 

Wójt Gminy Świecie nad Osą podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

Ogłoszenie - prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, iż w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2023 r., poz. 1469), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Świecie nad Osą wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji do dnia 15 grudnia 2023 roku.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą oraz na stronie internetowej https://www.swiecienadosa.pl/

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy dostarczyć Urzędu Gminy Świecie nad Osą w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:30 oraz w piątki w godzinach 7:00 – 13:00. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2023 r., poz. 1469) właściciele nieruchomości (zgodnie z definicją ustawową rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.