Świecie nad Osą, dnia 08.12.2016 r.

............................................

/ pieczęć Zamawiającego /

 

O G Ł O S Z E N I E  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Świecie nad Osą

                            86-341 Świecie nad Osą

 

 1. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej
  progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych                            
        (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiecienadosa.bip.gov.pl
 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wysokości 1.050.000,00 zł”

    

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Miejsce publikacji ogłoszenia: - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą

                                                         - strona internetowa: www.swiecienadosa.pl

                                                         - strona internetowa: www.swiecienadosa.bip.gov.pl

                                                         - strona internetowa: www.portal.uzp.gov.pl

 1. W postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą, pokój nr 12.
 4. Termin wykonania zamówienia:
 5. a) udostępnienie kredytu w terminie do 29.12.2016 r. (na podstawie zgłoszenia przez
  Zamawiającego),
 6. b) termin spłaty kredytu w okresie od 29.03.2024 r. do 31.12.2025 r.
 7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena oferty  -  60 %,

- Czas uruchomienia transzy Kredytu liczony od dnia złożenia dyspozycji przez
   Zamawiającego – 40 %.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia:      12.2016 r. do godz. 15 00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.12.2016 r. o godz. 15 15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13 (sala konferencyjna).
 3. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia złożenia oferty.
 4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
  w dniu 08.12.2016 r.
 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

       Pani Grażyna Klimek  tel. (56 466 16 13)

       Informacje udzielane będą w godz.9 00 – 14 00.  

 

                                                                                                                     .......................................

                                                                                                                            podpis ZamawiającegoOświadczenie o braku podstaw wykluczenia (12kB) word

Oświadczenie o grupie kapitałowej (13kB) word

BK Specyfikacja 2016 kredyt (97kB) word

rb - nds (885kB) pdf

rb- 27s (4459kB) pdf

rb- 28s (8374kB) pdf

rbn (850kB) pdf

rbz (922kB) pdf

SIWZ (229kB) pdf

Zał. 1 Formularz oferty 2016-1 BK (17kB) word

Załącznik nr 1 (146kB) pdf

Załącznik nr 2 (114kB) pdf

Załącznik nr 3 (251kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert     szczegóły pobierz
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     szczegóły pobierz

 

"Dzięki ogromnej uprzejmości Pana Henryka Miłoszewskiego z toruńskiego Oddziału PTTK, publikujemy informatory o szlakach turystycznych przebiegających przez Naszą Gminę. Autorem tekstów i zdjęć jest Pan Henryk Miłoszewski.".

Świecie nad Osą, 2016-12-05

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

i § 3 ust.1 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1490)

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku nr 21 w Świeciu nad Osą

z przeznaczeniem do prowadzenia usług weterynaryjnych z możliwością zaadoptowania części pomieszczeń na funkcję mieszkalną

 

 1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 21  w Świeciu nad Osą o łącznej powierzchni 99,45 m2 składającego się z dwóch pomieszczeń biurowych, poczekalni, apteki, holu, łazienki i sali operacyjnej wraz z gruntem o pow. 0,06 ha oznaczonym w ewidencji gruntów działką nr 433/1. Nieruchomość zapisana jest w KW nr TO1U/00035256/4. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Przedmiotowy lokal przeznaczony jest do prowadzenia usług weterynaryjnych. Możliwość zaadoptowania części pomieszczeń na funkcję mieszkalną.

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem nieruchomości wynosi 5 zł za metr kwadratowy powierzchni lokalu. Najemca poza czynszem będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za energię elektryczną, dostawę wody i odbiór nieczystości stałych i płynnych. Ponadto Najemca we własnym zakresie ponosi koszty ogrzewania lokalu. Najemca uiszczać będzie należne podatki z tytułu najmu. Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca na rachunek wskazany przez Wynajmującego. Wysokość czynszu może ulegać zmianom stosownie do zmian stawki bazowej określanej przez Radę Gminy.

 1. Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017 roku o godz. 900 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą

 1. Udział w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł najpóźniej do dnia 2 stycznia 2017 roku na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Łasinie,                Nr 21 9500 0008 0000 0752 2000 0070 bądź  w kasie Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą do            godz. 1300. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu.  Postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu :

Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba, która wygra przetarg nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy.

 1. Okres trwania umowy:

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony na okres 3 lat.