W 2016 r. głównym tematem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, w dalszym ciągu będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych. Ponadto zostanie szczególnie mocno podkreślony problem niebezpieczeństwa samoleczenia antybiotykami.

 

NA CZYM POLEGA PROBLEM
 
Bakterie oporne na antybiotyki są stałym problemem występującym w szpitalach w całej Europie.
 • Występowanie bakterii opornych na antybiotyki stało się codziennym problemem szpitali w całej Europie.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może powodować infekcję bądź kolonizację pacjentów bakteriami opornymi na antybiotyki, takimi jak: Staphylococcus aureus (MRSA) opornymi na meticylinę, enterokokami (VRE) wankomycynoopornymi oraz wieloopornymi pałeczkami Gram-ujemnymi.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków wiąże się z podwyższoną częstością pojawiania się zakażeń Clostridium difficile.
 • Występowanie, selekcja oraz rozprzestrzenianie opornych bakterii stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach:
  • Zakażenia wywołane bakteriami opornymi na antybiotyki powodują wzrost zachorowalności i śmiertelności pacjentów jak również wydłużenie okresu hospitalizacji.
  • Oporność na antybiotyki często prowadzi do opóźnienia włączania właściwej terapii antybiotykowej.
  • Niewłaściwa bądź opóźniona terapia antybiotykowa u pacjentów z ciężkimi zakażeniami wiąże się z gorszymi wynikami leczenia oraz niejednokrotnie śmiercią pacjenta.
  • Liczba antybiotyków będących w badaniach klinicznych jest niewielka i, jeśli oporność na antybiotyki będzie nadal wzrastać, nie będzie antybiotyków gwarantujących efektywną terapię.

W jaki sposób stosowanie antybiotyków wiąże się z powyższym problemem?
 • Pacjenci hospitalizowani z dużym prawdopodobieństwem zostaną poddani terapii antybiotykowej, która w 50% przypadków może być nieskuteczna.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków w szpitalach jest jednym z głównych czynników, powodujących powstawanie oporności na antybiotyki.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może przejawiać się w następujących działalniach:
  • Gdy antybiotyki przepisywane są na wyrost;
  • Gdy terapia antybiotykowa włączana jest zbyt późno u poważnie chorych pacjentów;
  • Gdy spektrum terapii antybiotykowej jest zbyt wąskie bądź zbyt szerokie;
  • Gdy dawka antybiotyku jest zbyt niska bądź zbyt wysoka w porównaniu z dawką właściwą dla danego pacjenta;
  • Gdy trwanie terapii antybiotykowej jest zbyt krótkie bądź zbyt długie;
  • Gdy terapia antybiotykowa nie zmienia się na celowaną wraz z dostępnością wyniku badania mikrobiologicznego.
DLACZEGO NALEŻY PROPAGOWAĆ ROZWAŻNE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW
 • Rozważne stosowanie antybiotyków może zapobiegać występowaniu oraz selekcji bakterii opornych na antybiotyki.
 • Zmniejszenie zużycia antybiotyków prowadzi do ograniczenia zakażeń Clostridium difficile.

W jaki sposób promować rozważne stosowanie antybiotyków?
Wielorakie strategie takie jak edukacja, stosowanie rekomendacji terapeutycznych opartych na faktach naukowych (EBM) i polityki antybiotykowe, konsultowanie lekarzy specjalistów chorób zakaźnych, mikrobiologów lub farmaceutów, mogą skutkować prowadzeniu lepszej terapii antybiotykowej a tym samym zmniejszeniem oporności na antybiotyki.
 • Monitorowanie oporności na antybiotyki oraz ich zużycia w szpitalach dostarczyło pożytecznych informacji przydatnych w empirycznej terapii antybiotykowej u ciężko chorych pacjentów.
 • Właściwa profilaktyka antybiotykowa w chirurgii (odpowiedni czas rozpoczęcia oraz trwania kuracji) wiąże się z niższym ryzykiem zakażeń ran pooperacyjnych oraz niższym ryzykiem pojawienia się bakterii opornych na antybiotyki.
 • Badania wskazują, iż w niektórych przypadkach można zalecić krótszy czas leczenia bez wpływu na wynik leczenia, co również wpływa na niższą frekwencję oporności na antybiotyki.
 • Pobieranie próbek mikrobiologicznych przed rozpoczęciem empirycznej terapii antybiotykowej, monitorowanie wyników posiewów oraz uaktualnianie leczenia antybiotykami w oparciu o wyniki badań stanowią czynniki zmniejszające nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków.
MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach
Na niniejszej stronie zamieszczone są materiały informacyjne przeznaczone do pobrania. Zachęcamy do wykorzystywania tych materiałów w kampaniach i imprezach o zasięgu lokalnym i krajowym.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” ogłaszają konkurs FLORIANY na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych realizowane w latach 2015/2016 z udziałem OSP i Samorządów.

Ideą Konkursu jest promowanie dobrej współpracy Samorządów i środowisk lokalnych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, poprawy jakości życia oraz aktywizowania społeczności lokalnych i wprowadzania służących im innowacyjnych rozwiązań. Jak również nagradzanie najlepszych wspólnie zrealizowanych prospołecznych projektów.  

Nagrody za najlepsze projekty i inicjatywy zostaną przyznane w 12 kategoriach tj. infrastruktura, bezpieczeństwo, środowisko i ekologia, estetyka przestrzeni publicznej, edukacja, sport, rekreacja i turystyka, kultura, tradycja, aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń, integracja społeczna, innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do Internetu, współpraca zagraniczna i najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

Zgłoszenia mogą dokonywać Ochotnicze Straże Pożarne poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i  przesłanie go na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: FLORIANY do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.floriany.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu ul. Legionów 48 86-300 Grudziądz

Dotyczy: projektu Samoobrona Kobiet".

W wykonaniu postanowień decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami — ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz — samoobrony rusza l edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych linków do strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej (www. mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/), na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

ppłk Marek MAGOWSKI

 

 


Jednocześnie informuje, że na szczeblu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu wyznaczono kpt. Krzysztofa JANCZAK (tel. 261 - 482 - 096, 601 .- 675 - 989) jako osobę odpowiedzialną za 
udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie.