Podatki na 2016 rok

Podatek rolny
Wyszczególnienie                                                                     stawka 2016 r.
Podstawa wymiaru – cena 1q żyta                                               53,75 zł
Podatek z 1 ha przeliczeniowego                                                134,38 zł
Podatek z 1 ha użytków rolnych                                                  268,75 zł

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.:

1.      Od gruntów:
a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów    -   0,89 zł od 1 m2 pow. uż.
b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  -   4,58 zł od 1 ha pow.
c)      pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego       0,47 zł od 1 m2 pow. uż.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego    – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni,
 
2.      Od budynków lub ich części:
a)      mieszkalnych                                                      -   0,75 zł od 1 m2 pow. uż.
b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                                           - 17,82 zł od 1 m2 pow. uż.
c)      zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu kwalif. materiałem siewnym     -   10,68 zł od 1 m2 pow. uż.
d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające                                                     tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 pow. uż.
e)      pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego      -   6,99 zł od 1 m2 pow. uż.

3.      Od budowli                                                         -    2% wartości
 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1.      piwnice i strychy jeżeli nie służą na cele mieszkaniowe lub nie są związane  z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2.     nieruchomości i ich części oraz budowle wykorzystywane bezpośrednio     do rozprowadzania i uzdatniania wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków i  odpadów

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.:

1)   od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt1 ustawy o podatkach                        i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                        -       406,00 zł
b)   powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                             -       677,00 zł
c)   powyżej 9 ton                                                         -       812,00 zł
 
2)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach   i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
3)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy   o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
-        od 3,5 tony do 12 ton  -    948,00 zł
 
4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zawieszenia pojazdu według  stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
5)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
-        od 7 ton i poniżej 12 ton   -    812,00 zł

6)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7)      od autobusów z zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)    mniej niż 22 miejsca       -    959,00 zł
b)   równej lub wyższej niż 22 miejsca   -  1.213,00 zł
 
  Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe:
-  używane dla celów bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż.,
- używane do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
Uchawła nr X/60/2015 (44kB)

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od podatku

Uchawała nr X/59/2015 (43kB)

Formularze podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku


1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (89kB)

2. Informacja na podatek od nieruchomości (76kB)

3. Deklaracja na podatek rolny (130kB)

4. Informacja na podatek rolny (94kB)

5. Deklaracja na podatek leśny (56kB)

6. Informacja na podatek leśny (55kB)