Zestawienie stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.

 

Rodzaj podatku

Kwota

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów    i budynków

 

0,89 zł od 1 m2 powierzchni

- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

 

 4,54 zł od 1 ha powierzchni

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

0,47 zł od 1 m2 powierzchni

 

- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 

 

 

 

 

2,98 zł od 1 m2 powierzchni

- od budynków lub ich części mieszkalnych

 

0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

17,82 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 10,59 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

- od budynków lub ich części związanych  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 

4,61 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

- od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

  

     3,81 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

- od budowli

 

2 % wartości

 

Zestawienie stawek  podatku rolnego  w 2017 r.

 

Rodzaj podatku

Kwota

 

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych

 

 

131,10 zł

 

Podatek rolny od 1 ha  gruntów pozostałych

 

 

262,20 zł

 

Stawka  podatku leśnego  w 2017 r. – 42,02 zł od 1 ha

 

 Zestawienie stawek  podatku od środków transportowych  w 2017 r.

Rodzaj podatku

Kwota

- od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt1 ustawy o podatkach  

 i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

 

 

804,30 zł

- od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt1 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

 

 

1.341,76 zł

- od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton

 

1.610,10 zł

- od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 12 ton      

 

 

1.878,43 zł

od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton

 

 

 

1.610,10 zł

- od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy : mniej niż 22 miejsca

                

                1.901,24 zł

 

- od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: równej lub większej niż 22 miejsca               

 

2.403,69 zł

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY  O PODATKACH I OPŁATACH LOKLANYCH

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

3.072,52

3.072,52

13

14

3.072,52

3.072,52

14

15

3.072,52

3.072,52

15

 

3.072,52

3.072,52

Trzy osie

12

17

3.072,52

3.072,52

17

19

3.072,52

3.072,52

19

21

3.072,52

3.072,52

21

23

3.072,52

3.072,52

23

25

3.072,52

3.072,52

25

 

3.072,52

3.072,52

Cztery osie i więcej

12

25

3.072,52

3.072,52

25

27

3.072,52

3.072,52

27

29

3.072,52

3.072,52

29

31

3.072,52

3.072,52

31

 

3.072,52

3.072,52

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY  O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

2.374,85

2.374,85

18

25

2.374,85

2.374,85

25

31

2.374,85

2.374,85

31

 

2.374,85

2.374,85

Trzy osie i więcej

12

40

2.374,85

2.374,85

40

 

3.072,52

3.072,52

 STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1.878,43

1.878,43

18

25

1.878,43

1.878,43

25

 

1.878,43

1.878,43

Dwie osie

12

28

1.878,43

1.878,43

28

33

1.878,43

1.878,43

33

38

1.878,43

1.878,43

38

 

2.374,85

2.374,85

Trzy osie i więcej

12

38

1.878,43

1.878,43

38

 

2.374,85

2.374,85

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki na 2016 rok

Podatek rolny
Wyszczególnienie                                                                     stawka 2016 r.
Podstawa wymiaru – cena 1q żyta                                               53,75 zł
Podatek z 1 ha przeliczeniowego                                                134,38 zł
Podatek z 1 ha użytków rolnych                                                  268,75 zł

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.:

1.      Od gruntów:
a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów    -   0,89 zł od 1 m2 pow. uż.
b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  -   4,58 zł od 1 ha pow.
c)      pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego       0,47 zł od 1 m2 pow. uż.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego    – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni,
 
2.      Od budynków lub ich części:
a)      mieszkalnych                                                      -   0,75 zł od 1 m2 pow. uż.
b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                                           - 17,82 zł od 1 m2 pow. uż.
c)      zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu kwalif. materiałem siewnym     -   10,68 zł od 1 m2 pow. uż.
d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające                                                     tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 pow. uż.
e)      pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego      -   6,99 zł od 1 m2 pow. uż.

3.      Od budowli                                                         -    2% wartości
 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1.      piwnice i strychy jeżeli nie służą na cele mieszkaniowe lub nie są związane  z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2.     nieruchomości i ich części oraz budowle wykorzystywane bezpośrednio     do rozprowadzania i uzdatniania wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków i  odpadów

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.:

1)   od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt1 ustawy o podatkach                        i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                        -       406,00 zł
b)   powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                             -       677,00 zł
c)   powyżej 9 ton                                                         -       812,00 zł
 
2)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach   i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
3)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy   o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
-        od 3,5 tony do 12 ton  -    948,00 zł
 
4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zawieszenia pojazdu według  stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
5)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
-        od 7 ton i poniżej 12 ton   -    812,00 zł

6)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7)      od autobusów z zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)    mniej niż 22 miejsca       -    959,00 zł
b)   równej lub wyższej niż 22 miejsca   -  1.213,00 zł
 
  Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe:
-  używane dla celów bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż.,
- używane do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
Uchawła nr X/60/2015 (44kB)

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od podatku

Uchawała nr X/59/2015 (43kB)

Formularze podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku


1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (89kB)

2. Informacja na podatek od nieruchomości (76kB)

3. Deklaracja na podatek rolny (130kB)

4. Informacja na podatek rolny (94kB)

5. Deklaracja na podatek leśny (56kB)

6. Informacja na podatek leśny (55kB)