OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XVIII/122/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Komitet Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą Wójta Gminy Świecie nad Osą, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji. Komitet składa się z reprezentantów różnych środowisk: mieszkańców, lokalnego samorządu, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych.

 

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji:

 

Komitet liczy nie więcej niż 12 członków, w tym:

 

1) nie więcej niż 4 przedstawicieli Urzędu Gminy Świecie nad Osą i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Wójta,

2) nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Gminy Świecie nad Osą,

3) nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska gospodarczego,

4) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Świecie nad Osą,

5) nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców Gminy Świecie nad Osą, innych niż wymienieni
w pkt. 1-4.

 

W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów niż maksymalna liczba członków Komitetu Wójt zorganizuje spotkanie, podczas którego składający deklaracje wybiorą spośród siebie członków Komitetu. Kadencja Komitetu upływa wraz z zakończeniem prac związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023. Uczestnictwo w Komitecie
ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

 

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Świecie nad Osą zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

 

Termin, sposób i miejsce składania deklaracji na członka Komitetu Rewitalizacji:

 

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji prowadzony będzie od 10 stycznia 2017 roku do 24 stycznia 2017 roku. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wzór deklaracji dostępny jest także na stronie internetowej www.swiecienadosa.pl w zakładkach: „Dla mieszkańców – Program rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą”, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świecie nad Osą  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą, pok. nr 9.

 

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:

1)      Drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;

2)      Drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1,
86-341 Świecie nad Osą, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;

3)      Bezpośrednio do pok. nr 9 w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą w godzinach pracy Urzędu,
tj. od poniedziałku do czwartku od godz. 700 do godz. 1530, w piątek od godz. 700 do godz. 1300.

 

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu, niepodpisane lub przesłane w innej formie niż deklaracja.

 

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu Rewitalizacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Świecie nad Osą, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świecie nad Osą oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą

 

           /-/ Ireneusz Maj

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji       

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszenia

 

Załączniki

  Regulamin Komitetu ...talizacji.pdf   szczegóły pobierz
  Formularz zgłoszenia.doc   szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o nabor...lizacjiNW.pdf   szczegóły pobierz