Świecie nad Osą, dnia 24.04.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023”

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świecie
nad Osą na lata 2016-2023”.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów
oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczający ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzenia zmian do tych dokumentów.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzenia postepowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023” (znak pisma: NNZ.9022.1.177.2018).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia postepowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023” (znak pisma: WOO.410.144.2018.AT).

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art.49
ww. ustawy, a mianowicie charakter działań przewidzianych w ramach rozpatrywanego projektu, rodzaj
i skalę potencjalnego oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem 
na środowisko dotyczące terenu w granicach jednej Gminy, organy uznały, iż realizacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko,
w związku z czym nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.

Dodatkowo, w fazie wdrażania, każda z przewidzianych inwestycji będzie podlegać indywidualnej procedurze oddziaływania na środowisko, która odnosić się będzie do wpływu całości planowanej inwestycji na wszystkie komponenty środowiska, uwzględniając również uwarunkowania wynikające
 z położenia Gminy Świecie nad Osą w granicach obszarów chronionych, wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.)

W związku z powyższym oba organy uzgadniające: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, uzgodniły odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świecie nad Osą, na stronie internetowej Gminy w zakładce „Program Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

 

 

  Obwieszczenie.pdf 659,22 KB (pdf)   pobierz