Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Świecie nad Osą – celem projektu było podniesienie jakości pracy pięciu oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych w Lisnowie, Lisnowie i Bursztynowie poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. W wyniku realizacji projektu zostały doposażone place zabaw w Szkole Podstawowej w Bursztynowie i Linowie, dostosowane pomieszczenia do potrzeb i możliwości dzieci młodszych w Szkole Podstawowej w Linowie i Lisnowie oraz wyposażone wszystkie oddziały przedszkolne w sprzęt i materiały dydaktyczne zgodnie z potrzebami dzieci przedszkolnych.

Zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku. Koszt całkowity zadania wynosił 294.192,02 zł, w tym kwota dofinansowania: 294.192,02 zł.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.