Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Świecie nad Osą – głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 40 gospodarstwom domowym zidentyfikowanym jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2012-2015. Koszt całkowity zadania wynosił 611.829,46 zł, w tym kwota dofinansowania: 611.829,46 zł.

Projekt był współfinansowany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.