Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą – w ramach zrealizowanego zadania został zakupiony sprzęt nagłaśniający, który jest wykorzystywany do tworzenia i prezentacji programów artystycznych realizowanych przez GOK z udziałem mieszkańców – uczestników przeglądów, konkursów i innych imprez kulturalno – oświatowych.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2014-2015 przez Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą. Koszt całkowity zadania wynosił 39.732,69 zł, w tym kwota dofinansowania: 24.999,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.