Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą – w wyniku zrealizowanego zadania zostało utworzone miejsce rekreacji i wypoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą. Teren został utwardzony na pozostałej powierzchni oraz wyposażony w sprzęt gimnastyczno – sprawnościowy (siłownia zewnętrzna) oraz stoliki do gry w szachy. Z utwardzonego terenu zostały wykonane schody terenowe prowadzące do miejsca wypoczynku wyposażonego w ławostoły, grill betonowy oraz miejsce na ognisko. Teren został wyposażony także w ławki i obsadzony zielenią.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2014-2015. Koszt całkowity zadania wynosił 193.857,36 zł, w tym kwota dofinansowania: 116.754,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą – w ramach zrealizowanego zadania został zakupiony sprzęt nagłaśniający, który jest wykorzystywany do tworzenia i prezentacji programów artystycznych realizowanych przez GOK z udziałem mieszkańców – uczestników przeglądów, konkursów i innych imprez kulturalno – oświatowych.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2014-2015 przez Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą. Koszt całkowity zadania wynosił 39.732,69 zł, w tym kwota dofinansowania: 24.999,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Poprawa warunków dostawy wody poprzez budowę sieci wodociągowej Bursztynowo – Rychnowo – w wyniku zrealizowanej operacji wybudowano 3,3 km sieci wodociągowej.

Zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku. Koszt całkowity zadania wynosił 299.944,43 zł, w tym kwota dofinansowania: 178.377,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bursztynowo – w ramach zrealizowanego zadania powstało ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2014-2015. Koszt całkowity zadania wynosił 68.695,65 zł, w tym kwota dofinansowania: 32.456,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1./413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Budowa strefowej przepompowni wody gospodarczo – bytowej wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi – w ramach zrealizowanego zadania powstała przepompownia wody gospodarczo – bytowej wraz oraz dwa zbiorniki retencyjne w miejscowości Rychnowo. Przepompownia wody zasila wodociągi w miejscowościach Linowo i Świecie nad Osą.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2013-2014. Koszt całkowity zadania wynosił 359.485,84 zł, w tym kwota dofinansowania: 220.004,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.