Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. Turniej Sołectw Gminy Świecie nad Osą. Turniej Sołectw Gminy Świecie nad Osą został przeprowadzony podczas Dożynek Gminnych w 2010 roku. W ramach zrealizowanego zadania zostały przeprowadzone następujące działania:

I. Konkurencje sportowo – rodzinne:

- Turniej piątek piłkarskich

- Turniej piłki siatkówki 3-osobowej

- Przeciąganie liny drużyn 5-osobowych

- Konkurs siłacza wiejskiego

- Konkurs wiedzy o gminie, powiecie i województwie

- Turniej rodzin: konkurencje sportowo – rekreacyjne dla ojca, matki oraz ich dziecka w wieku szkolnym

- Konkurs na najsmaczniejsze ciasto

- Konkurs wieńca dożynkowego

- Podsumowanie Turnieju Sołectw Gminy Świecie nad Osą – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

II. Zabawa taneczna dla mieszkańców gminy

III. Działania promocyjne powiązane z degustacją potraw lokalnych.

Zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku. Koszt całkowity zadania wynosił 16.861,07 zł, w tym kwota dofinansowania: 10.621,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach: Bursztynowo, Rychnowo, Mędrzyce i Nowy Młyn – w ramach zrealizowanego zadania powstały cztery place zabaw dla dzieci w miejscowościach: Bursztynowo, Rychnowo, Mędrzyce i Nowy Młyn. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. Koszt całkowity zadania wynosił 123.837,38 zł, w tym kwota dofinansowania: 76.124,00 zł. Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1./413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Karolewo, Szarnoś i Lisnowo – w ramach zrealizowanego zadania wybudowano 10,6 km sieci wodociągowej oraz 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2009-2010. Koszt całkowity zadania wynosił 2.268.404,75 zł, w tym kwota dofinansowania: 833.625,00 zł. Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

 Budowa budynku świetlicy z własną kotłownią i zapleczem socjalno – kuchennym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lisnowo – w ramach zrealizowanego zadania został wybudowany budynek świetlicy wiejskiej z własną kotłownią i zapleczem socjalno – kuchennym oraz infrastrukturą towarzyszącą polegającą na stworzeniu miejsc postojowych dla samochodów osobowych i częściowym ogrodzeniu terenu wokół obiektu. Zadanie zostało zrealizowane w 2009 roku. Koszt całkowity zadania wynosił 365.946,22 zł, w tym kwota dofinansowania: 224.935,00 zł.Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Zagospodarowanie centrum wsi Świecie nad Osą – w ramach zrealizowanego zadania zostało zagospodarowane centrum wsi w miejscowości Świecie nad Osą poprzez: utwardzenie terenu za budynkiem Urzędu Gminy i przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, utworzeniu miejsc postojowych, placu apelowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2007-2008. Koszt całkowity zadania wynosił 149.986,62 zł, w tym kwota dofinansowania: 97.552,00 zł.Projekt był współfinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.