Zakup przenośnej sceny dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą – w ramach zrealizowanego zadania została zakupiona przenośna scena dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą będzie wykorzystywana podczas organizowanych imprez plenerowych, konkursów, przeglądów oraz prezentacji programów artystycznych realizowanych przez GOK.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2013-2014 przez Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą. Koszt całkowity zadania wynosił 24.477,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 15.920,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Zmiana systemu ogrzewania budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Karolewo, Kitnówko, Lisnówko i Rychnowo – w ramach zrealizowanego zadania zmieniono system ogrzewania czterech budynków świetlic wiejskich z elektrycznych pieców akumulacyjnych oraz pieców kaflowych na etażowe centralne ogrzewanie na paliwo stałe.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2013-2014. Koszt całkowity zadania wynosił 116.650,07 zł, w tym kwota dofinansowania: 61.705,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1./413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Organizacja cyklu warsztatów kulinarnych na terenie gminy Świecie nad Osą – warsztaty kulinarne zostały zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą. W ramach operacji zostało przeprowadzonych 11 warsztatów kulinarnych dla 12 sołectw z terenu gminy Świecie nad Osą. Każdy z zaplanowanych warsztatów kulinarnych odbywał się w świetlicy wiejskiej w danym sołectwie. W każdym sołectwie odbyły się trzydniowe warsztaty, podczas których mieszkańcy danego sołectwa przygotowywali, pod nadzorem kucharki, dania na spotkanie integracyjne dla mieszkańców swoich wsi. Finałem przeprowadzonych zajęć były spotkania integracyjne mieszkańców danego sołectwa podczas którego wspólnie degustowano wcześniej przygotowane potrawy.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2012-2013. Koszt całkowity zadania wynosił 25.464,78 zł, w tym kwota dofinansowania: 18.423,88 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą – w ramach zrealizowanego zadania zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu dachu i ścian budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Zostały wykonane prace wykończeniowe polegające na wykonaniu tynków wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie tynków i ścian, wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Ponadto zostały wyremontowane pomieszczenia dużej sali oraz Gminnego Centrum Informacji.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2012-2014. Koszt całkowity zadania wynosił 264.062,69 zł, w tym kwota dofinansowania: 143.830,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie nad Osą – zadanie 2 – w ramach zrealizowanego zadania wybudowano 72 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Rychnowo, Bursztynowo, Karolewo, Linowo. Lisnowo, Świecie nad Osą, Lisnówko, Kitnówko, Białobłoty, Partęczyny.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2012-2015. Koszt całkowity zadania wynosił 623.069,57 zł, w tym kwota dofinansowania: 381.566,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.