Zarządzanie Kryzysowe

 

Dla większości z nas, których nie dotknęło nieszczęście wywołane klęską żywiołową lub innym zdarzeniem kryzysowym na większą skalę, niebezpieczeństwo jest na ogół znane tylko z przekazów telewizyjnych lub relacji prasowych. Nie towarzyszy nam na co dzień. Pojawić się jednak może niespodziewanie z siłą niemieszczącą się w naszych dotychczasowych wyobrażeniach. 

W dobie ocieplania się klimatu i tzw. „efektu cieplarnianego” możemy
oczekiwać nasilenia występowania anomalii pogodowych, których rezultatem mogą
być gwałtowne burze, a nawet trąby powietrzne, ulewy, gradobicia, ekstremalne temperatury i inne. 
Zaskakują nas swoją skalą destrukcji, pociągającą za sobą
nierzadko śmierć lub utratę dorobku życia.

Zwykle dopiero po tragedii uświadamiamy sobie, jak ważna jest nasza pokora
wobec sił natury. Zaczynamy doceniać (niestety za późno) znaczenie wiedzy
o podstawach zachowania się w takich sytuacjach, nie bagatelizowania żadnego symptomu mogącego wystąpić zdarzenia, przygotowania na wypadek wystąpienia klęski
żywiołowej i likwidacji jej skutków. Niejednokrotnie stan wiedzy, pokory
i przygotowania decyduje o rozmiarach wyrządzonych szkód. 

Pamiętajmy, nie przeceniajmy swoich sił i umiejętności „przewidywania” w rodzaju: ja wiem najlepiej, niczego złego z tej chmury nie wyniknie”, bo pomyłka w ocenie i bagatelizowanie zagrożenia może kosztować zbyt wiele. Słuchajmy z uwagą komunikatów meteorologicznych podawanych w ogólnopolskich i regionalnych środkach masowego przekazu. Żywioł może
Ci zagrozić nie tylko w miejscu stałego zamieszkania, ale również tam, gdzie się znajdziesz niezależnie od powodu wyjazdu. Działajmy w sposób wyprzedzający, przygotujmy się
do potencjalnych sytuacji kryzysowych na miarę swoich możliwości. 

Im wcześniej i lepiej przygotujemy się na nadejście potencjalnego niebezpieczeństwa,
tym skutki będą mniejsze, a sam żywioł łatwiejszy do opanowania.

Odpowiednio do wymogów obowiązujących aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z dnia 21 maja 2007 r. nr 89 poz. 590) w Urzędzie  Gminy został powołany przez Wójta Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wymieniony zespół jest organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze gminy. 

Studiując problematykę zarządzania kryzysowego i zdarzeń noszących znamiona kryzysu, a także doświadczając problemów związanych z zakłóceniami w funkcjonowaniu infrastruktury rzutującej na jakość życia pamiętajmy, że Urząd  Gminy Świecie nad Osą i odpowiednio – gminny zespół nie dysponuje zespołem interwencyjnym specjalistów, który mógłby podjąć natychmiast działania w zakresie usuwania skutków zaistniałego zdarzenia w każdym miejscu na terenie gminy. 

W sprawach związanych z problemami wodno-kanalizacyjnymi Gminny Zespół powiadamia konserwatorów zatrudnionych w Urzędzie. Fachowcy dyżurujący pod telefonem komórkowym 564661613 w godzinach pozasłużbowych siłą rzeczy przybędą na miejsce awarii z opóźnieniem mogącym wywoływać frustrację mieszkańca(ów) dotkniętego(ych) skutkami jakiejś awarii. Trudno w takiej sytuacji podpowiadać poszkodowanemu(ym),
aby uzbroił się w cierpliwość. Niemniej w imieniu Zespołu Gminnego proszę o zrozumienie i odrobinę cierpliwości połączonej z podjęciem we własnym zakresie działań,
które leżą w zasięgu możliwości poszkodowanego. 

Możemy korzystać z interwencji, do których powołany jest posterunek energetyczny, a także gminny lekarz weterynarii. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, wymagających reakcji najszybszej jak to możliwe, musimy korzystać z ogólnych telefonów alarmowych,
 PSP, Policji, Pogotowia ratunkowego, drogowego, energetycznego itp..

Gminny Zespół zwoływany jest przez Wójta po wystąpieniu sytuacji kryzysowych, których skutki wymagają usuwania w dłuższym przedziale czasowym, kiedy trzeba m.in. zapewnić zabezpieczenie logistyczne profesjonalnych służb ratunkowych, organizować pomoc poszkodowanym, usuwać skutki zniszczeń, przywracać stan poprzedzający sytuację kryzysową.

Sprawną realizację zarządzania kryzysowego w gminie Świecie nad Osą warunkują:

  1. Jakość przygotowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
  2. Znajomość zadań przez osoby funkcyjne Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  3. Środki finansowe (gminna rezerwa finansowa na usuwanie skutków sytuacji kryzysowej, umiejętne przesuwanie przeznaczenia środków finansowych).
  4. Stan oraz stopień gotowości sił i środków zarządzania kryzysowego.
  5. Porozumienia i umowy o odpłatnym udostępnianiu sprzętu przez zakłady pracy i właścicieli indywidualnych.
  6. Znajomość zagrożeń i zasad zachowania się w przypadku ich wystąpienia przez ludność gminy.
  7. Przygotowanie merytoryczne pracowników urzędu gminy do wykonywania dodatkowych obowiązków związanych z wykonywaniem zadań w ramach zarządzania w sytuacji kryzysowej.
  8. Współpraca urzędu gminy z jednostkami podległymi i nadzorowanymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami gminy w fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy
    dla dobra ogółu mieszkańców.